Ochranné opatrenia pred nadmerným dovozom

Ochranné opatrenie predstavuje opatrenie prijaté ako odozva na prudký nárast dovozu určitého tovaru, ktorý spôsobil alebo hrozí spôsobiť vážne poškodenie domáceho priemyslu importujúcej krajiny ako celku, pričom sa musí preukázať priama súvislosť medzi škodou alebo hrozbou škody domácej výrobe a týmito zvýšenými dovozmi. Ochranné opatrenie môže mať formu cla alebo kvóty, ktorá sa rozdeľuje medzi vyvážajúce krajiny podľa ich podielu na celkovom dovoze rovnakého alebo podobného tovaru na domáci trh.

Šetrenie sa vedie proti dovážanému výrobku bez ohľadu na jeho pôvod. Dohoda umožňuje, aby sa člen odklonil od princípu nediskriminácie a použil ochranné opatrenia voči individuálnemu dodávateľovi, ak dokáže, že dovozy od určitých členov počas určitého obdobia neprimerane vzrástli vo vzťahu k celkovému zvýšeniu dovozu predmetného výrobku, ak preukáže, že dôvody odchýlenia sa od nediskriminačného delenia kvóty sú opodstatnené a že takýto krok je spravodlivý voči všetkým dodávateľom predmetného výrobku.

Za určitých okolností je možné prijať dočasné ochranné opatrenie, ktoré však nesmie byť v platnosti viac ako 200 dní.

Ochranné opatrenia sa môžu uplatňovať iba počas obdobia nevyhnutného na zabránenie alebo napravenie dôsledkov vážneho poškodenia, spravidla maximálne 4 roky. Ochranné opatrenia sú počas svojej platnosti postupne odstraňované a člen, ktorý prijal toto opatrenie musí poskytnúť kompenzácie krajinám, ktorých obchod bol týmto opatrením zasiahnutý.

Ochranné opatrenie sa nemôže uplatňovať na výrobok pochádzajúci z rozvojovej krajiny, ak podiel dovozu výrobku z tejto krajiny na celkovom dovoze nie je väčší ako 3%, alebo ak na rozvojové krajiny s menším podielom dovozu ako 3% spoločne pripadá menej než 9% celkového dovozu príslušného výrobku.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk