Pravidlá pôvodu

Pravidlá pôvodu slúžia na

  • určenie či dovážaný tovar má nárok na zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod alebo preferenčné zaobchádzanie

  • realizáciu opatrení a nástrojov obchodnej politiky ako antidumpingové clá či ochranné opatrenia

  • na účely obchodnej štatistiky

  • pre potreby označovania a etiketovania

  • pri vládnom obstarávaní

Pravidlá pôvodu nesmú vytvárať obmedzujúce, rušivé alebo deštruktívne účinky na medzinárodný obchod. Nesmú obsahovať neprimerane prísne požiadavky alebo vyžadovať splnenie určitých podmienok, ktoré nesúvisia s opracovaním alebo so spracovaním, ako predpoklad na určenie krajiny pôvodu.

Krajinou pôvodu príslušného tovaru je buď krajina, v ktorej sa tovar úplne získal, alebo ak sa na výrobe tovaru podieľa viac krajín, tá krajina, v ktorej sa uskutočnilo posledné podstatné opracovanie alebo spracovanie.

Pravidlá pôvodu nesmú diskriminovať ostatných členov bez ohľadu na to, či sú s výrobcami predmetného tovaru v spojení.

Dohoda sa snaží o harmonizáciu pravidiel pôvodu. Harmonizácia pravidiel pôvodu na základe jednotných pravidiel pôvodu uplatňovanými všetkými krajinami výrazne znižuje neistotu, ktorej musí čeliť medzinárodný obchod. Harmonizované pravidlá odstraňujú možnosť zneužitia pravidiel pôvodu ako nástroja reštriktívnej obchodnej politiky.

Harmonizácia pravidiel pôvodu sa vzťahuje iba na nepreferenčné pravidlá pôvodu, t.j. pravidlá pôvodu pre obchod medzi členmi, ktorí nie sú súčasťou jednej zóny voľného obchodu alebo colnej únie.

Pravidlá pôvodu musia byť založené na pozitívnom štandarde, t.j. musia hlavne určovať, čo prideľuje pôvod. Pravidlá pôvodu určujúce, čo neudeľuje pôvod, je možné použiť ako súčasť objasnenia pozižívneho štandardu alebo v osobitných prípadoch, keď pozitívne určenie pôvodu nie je nevyhnutné.

Na žiadosť vývozcu, dovozcu alebo akejkoľvek oprávnenej osoby, sa osvedčenie o pôvode tovaru má vydať čo najskôr, najneskôr však do 150 dní od podania žiadosti o takéto osvedčenie, za predpokladu, že sa predložili všetky nevyhnutné podklady. Žiadosti o takéto osvedčenia sa budú prijímať pred uskutočnením obchodu s príslušným tovarom a možno ich prijať kedykoľvek neskôr.

V SR osvedčenia vydáva na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Viac informácii na webovej stránke SOPK.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk