Subvencie a vyrovnávacie opatrenia

Subvencia predstavuje finančný príspevok vlády alebo verejnej právnej inštitúcie predstavujúci pre daný subjekt určitú výhodu. Môže mať formu domácej podpory a vývoznej subvencie. Príloha dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach WTO vymenúva typy exportných subvencií. Subvencie by sa nemali používať spôsobom, ktorý škodí alebo hrozí spôsobiť škodu inému obchodnému partnerovi.

Vývozné subvencie sa realizujú najčastejšie formou nízko úročených úverov a daňovými úľavami.

Subvencia predstavuje finančný príspevok vlády alebo iného verejného orgánu na území člena, t.j. situáciu, keď:

 1. činnosť vlády zahrňuje priame prevody peňažných prostriedkov (napr. dary, pôžičky), priame prevody peňažných prostriedkov alebo pasív (napr. záruky na úver),

 2. vládne príjmy i keď sú splatné, sú odpustené alebo sa nevyberajú (napr. clá, dane, úroky),

 3. vláda dodáva iný tovar alebo služby, než je všeobecná infraštruktúra alebo nakupuje tovary (napr. výstavby ciest, dodávka elektriny, vody, plynu),

 4. vláda poveruje či riadi súkromnú inštitúciu, aby vykonávala jednu alebo viac typov funkcií uvedených pod písmenami a) až c), ktoré by normálne boli zverené vláde a ich prax sa v žiadnom zmysle neodlišuje od praxe bežne uskutočňovanej vládou,

 5. sa vyskytuje akákoľvek forma príjmovej či cenovej podpory, ktorá spôsobuje zvýšenie vývozu akéhokoľvek výrobku z územia alebo zníženie dovozu akéhokoľvek výrobku na územie a týmto spôsobom je poskytnutá výhoda určitému subjektu

Ustanoveniam dohody podlieha iba subvencia špecifická, t.j. viažúca sa na určitý podnik, skupinu podnikov, určité výrobné odvetvie, skupinu výrobných odvetví alebo výrobcov určitej časti krajiny, prípadne jej poskytnutie je viazané na dosiahnutie určitých exportných výsledkov alebo prednostnom použití domáceho tovaru pred dovážaným.

Ak orgán poskytujúci subvencie nezvýhodňuje určité podniky pred inými, prípadne ak sú subvencie poskytované automaticky a tieto subvencie sú horizontálne v uplatňovaní (napr. podľa počtu zamestnancov alebo veľkosti podniku), ide o subvencie nešpecifické.

 

 1. zakázané
 2. napadnuteľné
 3. nenapadnuteľné

Zakázané subvencie sú subvencie, ktorých poskytnutie je viazané výhradne alebo sčasti na splnenie určitých vývozných cieľov daným podnikom, či prednostnom použití domácich tovarov pred dovážanými tovarmi. Nesmú byť poskytované ani udržiavané.

Subvencie môžu hrať dôležitú úlohu v rozvojových a transformujúcich sa krajinách a preto bol týmto krajinám povolený odklad pre zrušenie používania zakázaných subvencií.

Napadnuteľné subvencie predstavujú subvencie, ktoré môžu spôsobiť nepriaznivé účinky ako je ujma alebo hrozba ujmy domácemu výrobnému odvetviu iného člena. Existencia vážnej ujmy sa uzná v prípade, keď celkové subvencovanie výrobku ad valorem presiahne 5%. Šetrenie musí byť hneď zastavené, ak subvencie predstavujú menej ako 1% ad valorem, alebo keď objem dovozu subvencovaných výrobkov je zanedbateľný. Napadnuteľné sú také subvencie, ktoré nie sú bezprostredne škodlivé samé osebe, ale mohli by byť škodlivé v nadväznosti na spôsob ich používania.

Vážne poškodenie prichádza do úvahy, ak:

 • celkové subvencovanie výrobku ad valorem prevyšuje 5%
 • subvencie sa používajú na pokrytie prevádzkových strát podniku, okrem jednorázových opatrení, ktoré nie sú trvalého charakteru a ktoré sú potrebné len na preklenutie určitého času, alebo na vyvinutie dlhodobých riešení problému a rovnako aj tie, ktoré majú za cieľ zabrániť sociálnym problémom.

Nenapadnuteľné subvencie musia spĺňať prísne podmienky, pričom ich možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

 • nešpecifické subvencie, alebo špecifické subvencie týkajúce sa pomoci vyššiemu vzdelaniu, predkonkurenčnej aktivite a pod.

 • pomoc výskumnej činnosti, výskumu na základe zmluvného vzťahu

 • pomoc znevýhodneným oblastiam, pokiaľ ide o súčasť vládneho programu regionálneho rozvoja, pričom program musí spĺňať kritériá:

  1. príjem na obyvateľa, HDP na obyvateľa alebo príjem domácnosti na obyvateľa nesmie presiahnuť 85% priemeru na danom území, alebo

  2. miera nezamestnanosti musí tvoriť aspoň 110% priemeru na danom území

 • pomoc na podporu a úpravu existujúcich zariadení podľa nových ekologických požiadaviek

Ak subvencie druhej členskej krajiny spôsobujú, alebo hrozia spôsobiť škodu, môžu orgány postihnutého člena preskúmať účinky tejto subvencie pri zohľadnení objemu subvencovaného dovozu a účinkov tohto dovozu na domáci trh (skutočný a možný pokles výroby, predajov, podielu na trhu, zisku, produktivity, návratnosti investícií alebo využitia výrobných kapacít, faktorov ovplyvňujúcich domáce ceny, skutočných a možných záporných účinkov na pohyb hotovosti, zásob, zamestnanosti, miezd, schopnosti zvýšiť kapitál alebo investície). Zisťuje sa, či došlo k významnému nárastu subvencovaného dovozu vo vzťahu k výrobe alebo spotrebe, či došlo k významnému predaju pod cenu v porovnaní s cenami obdobného výrobku na domácom trhu.

Musí sa preukázať priamy vzťah medzi subvencovaným dovozom a škodou domácemu priemyslu, musia sa zohľadniť aj iné faktory poškodzujúce domáce výrobné odvetvie, napr.: zníženie dopytu, zmena štruktúry spotreby, či produktivita domáceho výrobného odvetvia.

Záverečné rozhodnutie príslušného orgánu môže mať formu primeraného vyrovnávacieho cla, zastavenia subvencovania výrobku alebo dobrovoľného prijatia iného záväzku. Vyrovnávacie clo nesmie byť vyššie ako zistená výška subvencie pripadajúca na jednotku subvencovaného výrobku. Clo môže ostať v platnosti počas doby nevyhnutnej na odstránenie spôsobenej škody, maximálne však 5 rokov.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk