Technické prekážky obchodu

Technické normy a predpisy nesmú byť prijímané alebo uplatňované spôsobom vytvárajúcim zbytočné prekážky medzinárodnému obchodu. Členovia WTO sa dohodli, že ich národné technické predpisy a normy budú vychádzať z medzinárodných noriem, pri súčasnom zohľadnení klimatických a geografických faktorov. Krajiny sa dohodli na vzájomnom uznávaní technických predpisov, ak tieto predpisy predstavujú rovnakú mieru ochrany.

Krajiny sa zaviazali zriadiť informačné stredisko, ktoré umožní ostatným členom získať informácie a dokumentáciu týkajúcu sa technických predpisov a noriem prijatých alebo navrhovaných v danej krajine.

Členským krajinám bolo priznané právo prijímať opatrenia na zabezpečenie kvality dovozu, ochranu života, zdravia, národnej bezpečnosti, životného prostredia, zabezpečenie informovanosti spotrebiteľa, zabránenie podvodným praktikám. Tieto opatrenia sa však nesmú uplatňovať spôsobom, ktorý by bol prostriedkom svojvoľnej alebo bezdôvodnej diskriminácie medzi krajinami, kde prevládajú rovnaké podmienky, alebo ktoré by boli skrytou prekážkou medzinárodného obchodu. Krajina je povinná uplatňovať rovnaké podmienky a spôsob stanovenia zhody s technickými predpismi a normami u domácich aj dovážaných výrobkov. Technické predpisy nesmú obmedzovať obchod viac, ako je to potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

Členovia sa zaviazali notifikovať aj návrhy relevantných opatrení, ktoré plánuje daný štát prijať. Notifikácia musí poskytnúť ostatným členom primeraný čas na podanie pripomienok a otázok.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk