Určovanie colnej hodnoty

Dohoda o uplatňovaní článku VII GATT 1994 sa snaží o spravodlivý, jednotný a neutrálny systém pre určenie colnej hodnoty, s cieľom zabrániť udávaniu fiktívnych a skreslených hodnôt pre colné účely.

Colná správa má právo požadovať doplňujúce informácie v prípadoch, keď existujú pochybnosti o presnosti deklarovanej cene dovážaného tovaru.

Dohoda definuje postupne rôzne spôsoby stanovenia colnej hodnoty v prípade ak nie sú osoby v spojení, ak sú osoby v spojení. Dohoda definuje osoby v spojení.

Colnou hodnotou dovážaného tovaru bude prevodná hodnota, t. j. cena skutočne platená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar, ktorý bol predaný na vývoz do krajiny dovozu, upravená v súlade s ustanoveniami článku 8 Dohody o uplatňovaní článku VII GATT 1994, za predpokladu, že

  1. neexistujú žiadne obmedzenia, ak ide o určenie alebo o použitie tovaru kupujúcim, s výnimkou obmedzení, ktoré

    1. sú uložené alebo požadované zákonom alebo úradmi krajiny dovozu,

    2. obmedzujú zemepisnú oblasť, v ktorej sa tovar môže ďalej predávať, alebo

    3. podstatne neovplyvňujú hodnotu tovaru;

  2. predaj alebo cena nepodliehajú niektorým podmienkam alebo plneniam, ktorých hodnota sa nedá zistiť vo vzťahu k tovaru, ktorý sa má hodnotiť;

  3. žiadna časť príjmov akéhokoľvek neskoršieho predaja, postúpenia alebo použitia tovaru kupujúcim nepripadne priamo alebo nepriamo predávajúcemu, ak sa nemôže vykonať primeraná úprava podľa ustanovení článku 8 Dohody o uplatňovaní článku VII GATT 1994;

  4. kupujúci a predávajúci nie sú v spojení, alebo ak kupujúci a predávajúci sú v spojení, prevodná hodnota je prijateľná na colné účely podľa ustanovení odseku 2 Dohody o uplatňovaní článku VII GATT 1994.

Colný zákon SR definuje spôsob stanovenia colnej hodnoty v súlade s Dohodou o uplatňovaní článku VII GATT 1994.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk