Dohoda WTO o poľnohospodárstve

Dohoda o poľnohospodárstve (ďalej len „Dohoda“), uzatvorená v roku 1994 krajinami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) v rámci tzv. Uruguajského kola, sa stala významným medzníkom vo vývoji pravidiel medzinárodného obchodu v oblasti poľnohospodárstva. Hlavným cieľom „Dohody“ bolo vytvoriť pre poľnohospodárske výrobky na svetových trhoch spravodlivo a trhovo orientovaný obchodný systém zbavený rôznych obmedzení a opatrení, spôsobujúcich prekážky a deformácie vo svetových obchodných tokoch.

Samotná Dohoda sa v svojej Preambule charakterizuje len ako „základ začatia procesu reforiem v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a   definuje základné okruhy úpravy Dohody:

  • prístup na trh, domáce podpory a úpravu vývoznej konkurencie/súťaže  (odst.4) a
  • uznáva osobitné potreby a podmienky rozvojových členských krajín a nutnosť zabezpečiť pre ne zlepšenie príležitostí a podmienok prístupu pre poľnohospodárske výrobky ich osobitného záujmu a potrebu diverzifikovať produkciu nahrádzajúcu pestovanie narkotík (odst.5)
  • pripomína nutnosť spravodlivého rozdelenia záväzkov medzi členov, povinnosť ochrany neobchodných záujmov, vrátane bezpečnosti potravín a opakuje potrebu rozdielneho zaobchádzania s rozvojovými krajinami, so špeciálnym ohľadom na najmenej rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny úplne závislé od dovozu.

Dohodnuté vykonávacie obdobie pre záväzky z Dohody  bolo 6 rokov počnúc rokom 1995,  práva vyplývajúce z čl. 13, ktorý obmedzuje možnosť zahájenia sporov, mali zaniknúť v r. 2003. Rozvojové členské krajiny mali mať možnosť uplatňovať záväzky na zníženie počas 10 rokov. Od najmenej rozvinutých členských krajín sa nebude požadovať, aby prijali záväzky na zníženie.

Dohoda o poľnohospodárstve vytvorila podmienky k zásadnému odstráneniu netarifných prekážok obchodu. Zmluvné strany sa zaviazali pretransformovať netarifné prekážky (najrôznejšie formy množstevných obmedzení, vyrovnávacích dávok, dobrovoľných vývozných obmedzení a pod) na colné ekvivalenty (na základe  porovnávania rozdielov medzi domácou a zahraničnou cenou).

Prijatý bol záväzok k postupnému znižovaniu colného zaťaženia. V prípade vyspelých krajín až o 36% (počas 6 rokov) a rozvojových krajín (počas 10 rokov) o 24% oproti východiskovému stavu. Logickým zavŕšením týchto opatrení bol záväzok, že clá nebude možné samovoľne zvyšovať.

Dohoda o poľnohospodárstve jednoznačne vymedzila podmienky k aplikácii exportných subvencií, ktorých zníženie, vrátane zníženia celkových subvencovaných vývozov, má tvoriť 21% oproti východiskovému stavu.

Súhrnná schéma troch pilierov „Dohody WTO o poľnohospodárstve“

 

Prístup na trh

Market access

 

Vývozná súťaž

Export competition

 

Domáce podpory

Domestic support

 

1. Tarifikácia (transformácia netarifných obchodných prekážok na clá) a následné

2. Postupné znižovanie ciel počas IO* v priemere o 36% a minimálne o 15% na výrobok.

3. V prípade špecifických výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje tarifikácia- zavedenie povinnosti minimálneho prístupu otvorením colných kvót v objeme, ktoré na konci IO* bolo 5% z domácej spotreby počas RO **.

4. Zachovanie tzv. bežného prístupu: tarifné dovozné kvóty uplatňované od roku od r.1995, musia byť zachované minimálne na úrovni rokov 1986-1988.

5. Zavedenie ochrannej doložky, ktorá sa uplatní v prípade prekročenia určitej hranice dovážaných objemov alebo pri poklese dovozných cien pod určitú hranicu.

Zníženie vývozných subvencií počas IO *

1. o 36% hodnotovo – zníženie rozpočtových nákladov na konkrétny výrobok alebo skupinu výrobkov

2. o 21% objemovo – zníženie množstva vývozu , na ktorý môžu byť poskytnuté vývozné subvencie v príslušnom roku. V prípade EÚ toto lineárne znižovanie sa vykonáva podľa 20 skupín výrobkov, v prípade spracovaných výrobkov sa vykonáva iba hodnotové znižovanie.

1. Zelený kôš

podpory úplne oslobodené od znižovania; veľmi málo resp. vôbec nedeformujú obchod:

a) podpory na programy verejných služieb –výskum, odborná príprava, zaručenie potravinovej bezpečnosti

b) priame platby výrobcom oddelené úplne od výroby –pomoc pri katastrofách, programy na ochranu životného prostredia.

2. Modrý kôš

podpory menej deformujúce obchod, ktoré sú oslobodené od povinnosti zníženia (priame pomoci na základe plochy a stanovených výnosov alebo priame pomoci na počet kusov dobytka).

3. Jantárový kôš

nazývaný tiež „globálne podporné opatrenia“, sú podpory narúšajúce obchod, povinnosť zníženia o 20 % počas IO*. Zahŕňa podpory podľa cien a pomoci spojené s výrobou.

4. De minimis

redukcia ani obmedzenie neexistuje, pokiaľ domáce podpory neprekročia 5 % hodnoty celkovej produkcie (u RK - 10%).

Mierová doložka (Peace Clause)

Stanovuje, že proti členskej krajine WTO, ktorá používa svoje domáce podpory a vývozné subvencie v súlade so stanovenými pravidlami, nesmú byť použité protiopatrenia , ktoré inak GATT povoľuje. I keď jej platnosť skončila 31. 12. 2003, naďalej sa dodržuje.

  * IO - 6 ročné implementačné obdobie 1995-2000,

** RO – referenčné obdobie - 1986 -1988

Bližšie informácie na:

 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A1223(04)&from=EN

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk