Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

 

Dohoda Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o aplikácii sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS) definuje práva a povinnosti členov WTO pri uplatňovaní noriem vzťahujúcich sa na bezpečnosť potravín.

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm

Sanitárne opatrenia sa vzťahujú na bezpečnosť potravín a ochranu zvierat pred škodcami a chorobami pri vstupe do krajiny.

Fytosanitárne opatrenia sa vzťahujú na ochranu rastlín pred škodcami a chorobami pri vstupe do krajiny.

Opatrenia SPS sú zamerané na:

  • ochranu života a zdravia zvierat a rastlín na území členského štátu pred rizikami, ktoré by mohli byť zapríčinené vstupom, usídlením a rozšírením škodcov, chorôb a organizmov prenášajúcich alebo zapríčiňujúcich ochorenia;
  • ochranu života a zdravia ľudí a zvierat na území členského štátu pred rizikami, ktoré pochádzajú z prídavných látok, kontaminantov, toxínov a choroboplodných organizmov v potravinách, nápojoch a krmivách;
  • ochranu života a zdravia ľudí na území členského štátu pred rizikami, ktoré pochádzajú z chorôb prenášaných zvieratami, rastlinami a výrobkami z nich, alebo zo vstupu, usídlenia a rozšírenia škodcov;
  • zabránenie a obmedzenie inej škody na území členského štátu pred rizikami, ktorá by mohla byť zapríčinená vstupom, usídlením a rozšírením škodcov.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia zahrňujú všetky relevantné zákony, výnosy, nariadenia, požiadavky a postupy vrátane kritérií na konečné výrobky; metódy spracovania a výroby; postupy skúšania, inšpekcie, certifikácie a schvaľovania; karanténne opatrenia vrátane požiadaviek súvisiacich s prepravou zvierat a rastlín a materiálov potrebných na ich prežitie počas prepravy; ustanovenia týkajúce sa relevantných štatistických metód, postupov odberu vzoriek a posudzovania rizík; ako aj požiadaviek na balenie a označovanie, ktoré priamo súvisia s bezpečnosťou potravín.

Dohoda SPS uznáva tri hlavné medzinárodné normalizačné orgány:

Komisia pre Codex Alimentarius

Kódex vypracúva normy kvality a bezpečnosti potravín, smernice a kódexy správnej hygienickej a technologickej praxe. Okrem toho definuje najvyššie prípustné hladiny potravinárskych prídavných látok a veterinárnych liekov ako aj najvyššie limity rezíduí pesticídov v potravinách.

http://www.codexalimentarius.net

Svetová organizácia pre zdravie zvierat alebo Medzinárodný úrad pre epizootiká (OIE)

Hlavnou úlohou je harmonizácia noriem a nariadení zameraných na obchodovanie so zvieratami a živočíšnymi produktmi medzi členskými štátmi. http://www.oie.int

Medzinárodná konvencia na ochranu rastlín (IPPC)

Multilaterálna dohoda zameraná na prevenciu šírenia a zavádzania škodcov rastlín a rastlinných výrobkov a na podporu vhodných opatrení na ich kontrolu. Zabezpečuje, aby fytosanitárne opatrenia mali vedeckú bázu, teda aby nepredstavovali neoprávnené prekážky obchodovania http://www.ippc.int

Bližšie informácie o problematike  SPS o  je možné získať na stránke:

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk