Dohoda o vládnom obstarávaní

Dohoda o vládnom obstarávaní (An Agreement on Government Procurement) bola po prvý raz prerokovávaná počas Tokijského kola GATT a vstúpila do platnosti 1. januára 1981. Patrí medzi tzv. viacstranné dohody, ktoré sú obsiahnuté v prílohe č.4 k Dohode o založení svetovej obchodnej organizácie (World Trade Organization – WTO) v Ženeve. Na rozdiel od ostatných základných zmluvných dokumentov WTO, ktoré majú mnohostranný (multilaterálny) charakter a platia automaticky pre všetky členské krajiny WTO, viacstranné (plurilaterálne) dohody sú záväzné len pre tých členov WTO, ktorí k nej pristúpili.

Cieľom dohody je otvoriť čo najviac oblasť vládneho obstarávania medzinárodnej konkurencii. Uvedená dohoda má zabezpečiť, aby zákonodarstvo, nariadenia, procesné pravidlá a praktiky týkajúce sa vládneho obstarávania boli čo najviac transparentné. Dohoda má tiež zabezpečiť, aby uvedené národné zákonné normy a postupy vo vládnom obstarávaní neochraňovali domáce výrobky a domácich dodávateľov alebo aby pri vládnom obstarávaní neboli diskriminované zahraničné výrobky a zahraniční dodávatelia.

Súčasná dohoda a záväzky boli prerokovávané v rámci Uruguajského kola. Výsledkom rokovaní bolo desaťnásobné zvýšenie pokrytia v rámci novej dohody, rozšírenie medzinárodnej konkurencie vo vládnom obstarávaní s tým, že sú zahrnuté národné a miestne vládne orgány, ktorých verejné nákupy predstavujú niekoľko stoviek miliárd USD ročne. Nová dohoda o vládnom obstarávaní bola rozšírená aj na oblasť služieb vrátane služieb v stavebníctve, na obstarávania na miestnej a regionálnej úrovni (napríklad provincie, kraje, oblasti a prefektúry) a na obstarávanie tzv. verejných prirodzených monopolov. Nová dohoda o vládnom obstarávaní vstúpila do platnosti 1. januára 1996.

Dohoda má 36 členov WTO a ďalších 9 členských štátov WTO je v negociačnom prístupovom procese. Dohoda má dve základné časti a) všeobecné pravidlá a povinnosti a b) zoznamy národných orgánov, ktorých obstarávanie je subjektom dohody. Prevažná časť všeobecných pravidiel a povinností sa týka súťažných ponukových postupov. Nová dohoda tiež posiluje pravidlá, ktorá zaručujú spravodlivé a nediskriminačné podmienky medzinárodných súťaží.

Dohoda sa aplikuje na kontrakty, ktorých hodnota je väčšia ako určené limitné hodnoty. Pre nákupy tovarov a služieb orgánov ústrednej správy je limitná hodnota 130 000 SDR, pre nákupy tovarov a služieb na nižšej tzv. subcentrálnej úrovni je limitná hodnota na úrovni cca 200 000 SDR. Pre nákupy tovarov a služieb tzv. verejných prirodzených monopolov je limit 400 000 SDR a pre obstarávania v stavebníctve je limitná hodnota 5 000 000 SDR.

Slovenská republika pristúpila k Dohode o vládnom obstarávaní na základe skutočnosti, že sa k 1. 5. 2005 stala členskou krajinou EÚ. Európska komisia prerokovala pristúpenie k Dohode o vládnom obstarávaní pre všetkých 10 nových členských krajín EÚ v zmysle čl. XXIV.6(a) GATT1994. Výbor WTO o vládnom obstarávaní v Ženeve prerokoval záležitosť automatického pristúpenia 10 nových členských krajín EÚ k Dohode o vládnom obstarávaní a dňa 23.4.2004 na svojom formálnom zasadnutí prijal v tomto zmysle rozhodnutie. Na základe tohto rozhodnutia sú všetky členské štáty dohody povinné otvoriť svoje trhy vládneho obstarávania pre všetkých 10 nových členských krajín EÚ od 1. mája 2004.

Na Ministerskej konferencii v r.1996 v Singapúre bola vytvorená Mnohostranná pracovná skupina pre trasparentnosť vo vládnom obstarávaní. Uvedená pracovná skupina, preskúmala existujúce národné a medzinárodné skúsenosti týkajúce sa transparentnosti vo vládnom obstarávaní a určila základné podmienky možnej mnohostrannej dohody v tejto oblasti.

Hoci k tejto problematike nebola dosiahnutá dohoda týkajúca sa možných modalít pre rokovania a problematika bola následne vypustená z agendy nového kola mnohostranných obchodných rokovaní DDA, práca pracovnej skupiny a príslušné aktivity technickej pomoci prispeli k rozšíreniu pochopenia problematiky v rámci WTO a jej príslušných orgánov (napr. Výboru pre vládne obstarávanie a Pracovnej skupiny pre pravidlá GATS).

Vo Výbore pre vládne obstarávanie vo WTO v Ženeve prebiehajú rokovania o revidovanom texte dohody, ktorých cieľom je rozšírenie pokrytia existujúcej dohody a odstránenie diskriminačných opatrení v dohode. V rámci rokovaní mali členské krajiny dohody predložiť do mája 2005 iniciatívne ponuky za vládne obstarávanie. Nakoľko žiadna krajina do uvedeného termínu ponuku nepredložila, členské krajiny dohody sa dohodli na predĺžení termínu do polovice októbra 2005. Do tohto termínu by sa mali ukončiť aj práce na revidovanom texte dohody.

Problematiku verejného obstarávania v Slovenskej republike zabezpečuje samostatný Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovej stránke úradu www.uvo.gov.sk.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk