Rozvojové aspekty

Rozvojové aspekty

V rámci 4. ministerskej konferencie WTO v r. 2001 v Dohe bola prijatá Ministerská deklarácia, známa ako Rozvojová agenda z Dohy (DDA). Na jej základe sa začalo nové tzv. „rozvojové“ kolo rokovaní WTO. Pre jeho úspešné ukončenie, ktoré sa očakáva v r. 2006, je nevyhnutné, aby bola úspešná Ministerská konferencia v decembri t.r. v Hongkongu. Cieľom 6. ministerskej konferencie WTO je dosiahnuť ambiciózny a vyrovnaný výsledok, ktorý bude zahŕňať modality pre oblasti poľnohospodárstva, prístupu nepoľnohospodárskych výrobkov na trh, ako aj dostatočný pokrok v rokovaniach o službách, pravidlách pôvodu, uľahčovaní obchodu a konkrétne výsledky v rozvojových problematikách.

Integrálnou súčasťou Ministerskej deklarácie z Dohy je aj problematika rozvoja. Rozvojová dimenzia DDA znamená, že musia byť adekvátne premietnuté záujmy a potreby rozvojových krajín. Je nevyhnutné zabezpečiť ich zapojenie do mnohostranného obchodného systému, ktoré by im napomohlo v ich rozvoji prostredníctvom obchodu. Obzvlášť je potrebné zohľadniť potreby slabých a zraniteľných rozvojových krajín. Dohody WTO obsahujú aj zásady zvláštneho a rozdielneho zaobchádzania s rozvojovými, a predovšetkým najmenej rozvinutými krajinami. To znamená, že v každej oblasti im je explicitne vyjadrená de facto nižšia miera záväzkov v prístupe na trh, dlhšie implementačné liberalizačné lehoty, výnimky v niektorých záväzkoch, špeciálny režim pre niektoré produkty z rozvojových krajín, zohľadnenie stupňa ich rozvoja a rozvojových potrieb, zvýšená rozvojová a technická pomoc a pod. Ide o opatrenia, ktoré majú zvýšiť obchodné príležitosti rozvojových krajín. Záujem je na výraznejšom rozšírení obchodu Juh - Juh, tzn. obchodu medzi rozvojovými krajinami, ktorý môže pozitívne ovplyvniť rast ekonomík rozvojových krajín.

Problematikou obchodu a rozvoja sa v rámci WTO zaoberá Výbor WTO pre obchod a rozvoj (CTD – Committee on Trade and Development).

Bližšie viď.: http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/devel_e.htm

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk