Klasifikácia služieb

Listiny špecifických záväzkov rozlišujú 4 hlavné spôsoby poskytovania služieb: 

 • Mode 1 - cezhraničné poskytovanie služieb t.j. "dodávka cez hranicu"

  Služby poskytované z územia jednej členskej krajiny WTO do druhej členskej krajiny (napr. bankové služby, či služby architektov uskutočňované prostredníctvom telekomunikačnej siete, či pošty). Iba služba prechádza cez hranicu, t.j. nedochádza k pohybu fyzických osôb.

 • Mode 2 - spotreba v zahraničí

  Spotrebiteľ z jednej členskej krajiny sa presunie do druhej členskej krajiny, aby tam spotrebúval služby (napr. cestovný ruch).

 • Mode 3 - komerčná prítomnosť

  Poskytovateľ služieb z jednej členskej krajiny si založí zastúpenie na území druhej členskej krajiny, včítane kúpenia/prenajatia pozemkov a budov s cieľom poskytovať služby (zakladanie právnických osôb, pobočiek, dcérskych spoločností, napr. bankové služby poskytované etablovanými zahraničnými bankami).

 • Mode 4 - pohyb samostatných fyzických osôb poskytujúcich služby, pohyb vnútropodnikových pracovníkov

  Pohyb (a pôsobenie) samostatných, nezávislých fyzických osôb z jednej krajiny do druhej krajiny s cieľom poskytovať služby (napr. služby konštrukčné, poradenské, vzdelávacie), resp.

  Pohyb (a zamestnávanie) cudzích štátnych príslušníkov pracujúcich pre zahraničnú firmu etablovanú v Slovenskej republike (výkonní pracovníci, experti, špecialisti, ...).

 

Medzi základné princípy GATS patrí: 

 • doložka najvyšších výhod DNV
 • doložka národného režimu
 • transparentnosť
 • nestrannosť národných predpisov
 • progresívna liberalizácia pomocou ďalších rokovaní
 • odstránenie prekážok prístupu na trh 

Doložka najvyšších výhod znamená, že daná členská krajina je povinná zaobchádzať zo zahraničnými poskytovateľmi služieb z jednej členskej krajiny WTO nie menej priaznivo, ako zaobchádza z poskytovateľom služieb z akejkoľvek inej krajiny. Tento princíp sa aplikuje aj v prípade, že daná krajina neprijala v danom sektore služieb žiadne záväzky. Odchýlka od tohto princípu je možná výlučne v rámci listiny MFN výnimiek. Existujúce výnimky nemajú byť v platnosti viac ako 10 rokov, pričom opodstatnenosť ich trvania sa preveruje. Nové výnimky z doložky najvyšších výhod nie je možné zavádzať. 

Doložka národného režimu (tzv. národné zaobchádzanie) znamená, že daná členská krajina je povinná zaobchádzať so zahraničnými poskytovateľmi služieb nie menej priaznivo, ako s domácimi poskytovateľmi služieb a to do takej miery, do akej sa zaviazala v svojej listine špecifických záväzkov. 

Prístup na trh znamená, že daná členská krajina je povinná otvoriť domáci trh zahraničnej konkurencii minimálne do takej miery, do akej sa zaviazala v svojej listine špecifických záväzkov. Ide o záruku určitej otvorenosti domáceho trhu. 

Dohoda GATS umožňuje členským krajinám odchýliť sa od uvedených princípov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejnej morálky, verejného poriadku, či na zabezpečenie ochrany života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín. 

Vďaka vzájomnému prijímaniu záväzkov (princíp doložky najvyšších výhod a doložky národného režimu) je možné podporiť rozvoj multilaterálneho obchodného systému formou odstraňovania diskriminačných obchodných prekážok. V prípade vzniknutých sporov je možné tieto spory riešiť na základe spoločne dohodnutých postupov na rozdiel od neefektívneho systému riešenia sporov unilaterálnymi činmi založených na veľkosti krajín, či politickej sile. 

Členská krajina WTO je povinná umožniť iným členským krajinám vstup na domáci trh a národné zaobchádzanie iba v prípade, ak sa k tomu výslovne zaviazala v rámci svojej listiny špecifických záväzkov. Ak sa krajina zaviazala k otvoreniu konkrétneho sektora, je povinná umožniť nediskriminačný prístup zahraničnej konkurencie na domáci trh podľa miery svojho záväzku. Ak sa krajina nezaviazala k otvoreniu daného sektora, je otázka otvorenia daného sektora výlučne v rukách danej krajiny. Na druhej strane je však v rámci doložky najvyšších výhod krajina povinná poskytnúť úplne rovnaké zaobchádzanie každej členskej krajine aj v prípade, že sa k otvoreniu daného sektoru nezaviazala. Listiny špecifických záväzkov automaticky neodrážajú plne skutočný stav otvorenosti danej krajiny, ale iba odrážajú záväzky, ku ktorým sa daná krajina oficiálne zaviazala, t.j. krajina je povinná dodržiavať minimálne takú úroveň otvorenosti, aká je stanovená v jej listine špecifických záväzkov. 

Člen WTO je povinný povoliť tok kapitálu plynúci z poskytnutia týchto služieb a nesmie diskriminovať zahraničných poskytovateľov služieb napr. formou limitovania počtu poskytovateľov služieb, celkovej hodnoty transakcií v službách, celkového počtu operácií v službách alebo celkového množstva výroby a výkonov v službách, celkového počtu fyzických osôb, ktoré môžu byť zamestnané v príslušnom sektore, obmedzenia vyžadujúceho špecifické druhy právnických subjektov, prostredníctvom ktorých môže dodávateľ služby dodávať služby alebo limity ohľadne výšky zahraničnej účasti na danej spoločnosti. 

Listiny špecifických záväzkov sú rozdelené na horizontálnu (všeobecnú) a špecifickú časť (jednotlivé sektory služieb). Horizontálna časť sa týka opatrení, ktoré ovplyvňujú poskytovanie všetkých druhov služieb (získavanie nehnuteľností, rámcové pravidlá pre pohyb fyzických osôb poskytujúcich služby, zdaňovanie, subvencie, ...). Špecifická časť je rozdelená do 12 sektorov služieb podľa klasifikácie OSN, tzv. CPC (Central Product Classification): obchodné, komunikačné, stavebné, inžinierske, distribučné, vzdelávacie, environmentálne, finančné, zdravotné, sociálne, turistické, rekreačné, športové a dopravné služby. 

 1. Obchodné služby
  1. profesionálne služby (napr. právnické, účtovnícke, auditorské služby a služby daňového poradenstva, architektonické služby (urbanistické a architektúra krajiny); inžinierske a integrované inžinierske služby, lekárske, dentálne a veterinárne služby a ostatné profesionálne služby
  2. počítačové a im príbuzné
  3. služby výskumu a vývoja
  4. realitné služby
  5. služby nájmu a prenájmu bez operátorov, vrátane služieb vzťahujúcich sa k lodiam, lietadlám a ostatným dopravným zariadeniam
  6. ostatné obchodné služby (inzertné, marketingové, manažérske, konzultačné, technické testovanie a analýza, služby vzťahujúce sa k poľnohospodárstvu, lesníctvu, lovu, rybolovu, ťažbe, výrobe a distribúcii energie, umiestňovanie personálu, fotografovanie, vydavateľstvo, konferenčné služby, ai.)
 2. Komunikačné služby
  1. poštovné služby
  2. kuriérne služby
  3. telekomunikačné služby
  4. audiovizuálne služby
 3. Stavebné a príbuzné inžinierske služby
  1. všeobecné stavebné práce pri výstavbe budov
  2. všeobecné stavebné inžinierske práce
  3. inštalačné práce
  4. dokončovacie práce
  5. ostatné druhy stavebných a inžinierskych služieb
 4. Predajné služby
  1. komisionárske služby
  2. veľkoobchodné služby
  3. maloobchodné služby
  4. franchisingové služby
  5. ostatné predajné služby
 5. Vzdelávacie služby
  1. základné vzdelávanie
  2. stredné vzdelávanie
  3. vyššie vzdelávanie
  4. vzdelávanie dospelých
  5. ostatné vzdelávacie služby
 6. Environmentálne služby
  1. kanalizačné služby
  2. odpadové služby
  3. sanitárne a podobné služby
  4. ostatné environmentálne služby
 7. Finančné služby
  1. poisťovacie a poisťovania týkajúce sa služby
  2. bankové a ostatné finančné služby
 8. Zdravotné a sociálne služby
  1. nemocničné služby
  2. ostatné zdravotné služby
  3. sociálne služby
  4. ostatné zdravotné a sociálne služby
 9. Turistické služby a služby týkajúce sa cestovného ruchu
  1. hotely a reštaurácie
  2. služby cestovných kancelárií a tour operátorov
  3. sprievodcovské služby
 10. Rekreačné, kultúrne a športové služby
  1. zábavné služby vrátane divadelných, koncertných a cirkusových predstavení
  2. služby tlačových agentúr
  3. služby knižníc, archívov, múzeí a ďalšie kultúrne služby
  4. športové a ostatné rekreačné služby
  5. ostatné rekreačné a športové služby
 11. Dopravné služby
  1. námorná doprava vrátane osobnej a nákladnej dopravy, prenájmu lodí s posádkou, údržba a oprava lodí, ťažné a tlačné služby a podporné služby v námornej doprave
  2. vnútrozemská vodná doprava a k nej sa vzťahujúce služby (ako bod a))
  3. letecká doprava a k nej sa vzťahujúce služby (ako bod a))
  4. kozmická doprava a k nej sa vzťahujúce služby (ako bod a))
  5. železničná doprava a k nej sa vzťahujúce služby (ako bod a))
  6. cestná doprava a k nej sa vzťahujúce služby (ako bod a))
  7. potrubná doprava vrátane dopravy palív a ostatných tovarov
  8. služby doprevádzajúce všetky spôsoby dopravy, vrátane manipulácie s nákladom, skladové služby, atď.
  9. ostatné dopravné služby
 12. Ostatné služby 

V rámci zapisovania záväzkov vo WTO sa používa tzv. centrálna produktová klasifikácia vypracovaná OSN (angl. znenie -   prehľad (PDF)  a   popis (PDF) ).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk