Ostatné rokovania WTO k otázke služieb

V rámci pravidelného zasadnutia Rady pre obchod so službami (CTS) krajiny notifikujú zmeny v sektoroch služieb, analyzujú aktuálny stav vo vybraných sektoroch služieb (napr. finančné, účtovnícke, právne, distribučné, environmentálne, vzdelávacie, audiovizuálne, logistické, energetické, poštové a kuriérne služby, služby stavebných inžinierov, námorná a cestná doprava). V pravidelných intervaloch (raz ročne) sa uskutočňuje previerka plnenia záväzkov Číny vyplývajúcich zo vstupu do WTO, prebieha diskusia k protekcionistickým opatreniam prijatým v súvislosti so svetovou krízou, pokračuje konsolidácia záväzkov EÚ v nadväznosti na rozšírenia EÚ v roku 2004 a 2007 a v pravidelných intervaloch prebieha previerka opodstatnenosti pretrvávania tzv. MFN výnimiek. 

V rámci Pracovnej skupiny pre pravidlá GATS (WPGR) prebieha príprava pravidiel WTO pre subvencie v sektore služieb, diskusia o potrebe umožnenia zavedenia tzv. výnimočných ochranných opatreniach v sektore služieb (ESM) a prijímania záväzkov v oblasti vládneho obstarávania v službách. 

V rámci Pracovnej skupiny pre domácu reguláciu (WPDR) prebieha príprava pravidiel WTO pre domáce predpisy. 

Na Výbore pre obchod s finančnými službami (CTFS) sa prediskutovávajú opatrenia prijaté v súvislosti so svetovou krízou, aktuálny stav finančného trhu, vývojové tendencie v ebankingu a životnom poistení. 

Výbor pre špecifické záväzky (CSC) v nadväznosti na vyššie uvedené sektorové analýzy (CTS) prehodnocuje potrebu aktualizácie súčasnej klasifikácie služieb. 

 

Bližšie informácie je možné získať na stránke: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk