Záväzky členských krajín WTO

V RÁMCI WTO MÁ KAŽDÁ KRAJINA WTO SVOJE ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚ VYNÚTITEĽNÉ. AK STE IDENTIFIKOVALI NEJAKÉ DISKRIMINAČNÉ OPATRENIA UPLATŇOVANÉ INOU KRAJINOU, KTORÉ JE V ROZPORE S JEJ ZÁVÄZKAMI VO WTO, JE MOŽNÉ TOTO OPATRENIE NAPADNÚŤ V RÁMCI ORGÁNU WTO NA RIEŠENIE SPOROV.

SÚČASNE, AK STE IDENTIFIKOVALI AKÉKOĽVEK INÉ DISKRIMINAČNÉ OPATRENIA, KTORÉ UPLATŇUJÚ INÉ KRAJINY, JE MOŽNÉ ICH NAHLÁSIŤ NA ODBOR OBCHODNEJ POLITIKY (TEL. 02/4854 7110). MH SR DANÉ DISKRIMINAČNÉ OPATRENIE ZVÁŽI A BUDE PROSTREDNÍCTVOM EURÓPSKEJ KOMISIE POŽADOVAŤ OD DANEJ KRAJINY JEJ ODSTRÁNENIE.

Pre ľahšiu orientáciu v rámci listiny špecifických záväzkov:

Každá krajina sa oficiálne zaviazala umožniť voľný a nediskriminačný vstup zahraničnej konkurencii na domáci trh iba v tých sektoroch služieb, ktoré sú výslovne uvedené v jej listine záväzkov. Ak daný sektor / podsektor služby (podľa klasifikácie W120/CPC) nie je výslovne spomenutý, znamená to, že v danom sektore daná krajina neprijala žiadne záväzky, t.j. môže voči zahraničným poskytovateľom služieb uplatňovať ľubovolné diskriminačné opatrenia.

*Klasifikácia CPC sa nie plne zhoduje s klasifikáciou W120.

V sektoroch služieb, ktoré sú obsiahnuté v listine záväzkov danej krajiny, nesmie daná krajina uplatňovať žiadne diskriminačné opatrenia s výnimkou prípadov, ak sú dané konkrétne diskriminačné opatrenia priamo uvedené pri danom sektore služieb v danom spôsobe poskytovania služieb.

Listiny záväzkov sa delia na tzv. horizontálnu a sektorovú časť. Horizontálna časť obsahuje zoznam diskriminačných opatrení, ktoré môže daná krajina uplatňovať pri všetkých sektoroch služieb. Sektorová časť obsahuje zoznam diskriminačných opatrení, ktoré môže daná krajina uplatňovať v danom konkrétnom sektore služieb.

 

Stĺpec „Market access“(prístup na trh) určuje, či krajina umožňuje poskytovanie služieb zo strany zahraničných poskytovateľov služieb.

Stĺpec „National treatment“(národné zaobchádzanie) určuje, či je s týmito zahraničnými poskytovateľmi služieb zaobchádzané rovnako ako s domácimi poskatovateľmi služieb.

 

Listina vychádza pri „Market access“ a pri „National treatment“ zo 4 spôsobov dodávky služieb:

1. cross border supply (MODE 1 - cezhraničná dodávka) – napr. poradenstvo cez internet, cez video-konferencie, poskytovanie služieb cez internet, telefonicky, faxom,...

2. consumption abroad (MODE 2 - spotreba v zahraničí) – napr. občan danej krajiny sa ubytuje v hoteli v zahraničí, otvorí si účet v banke v zahraničí, prijme úver v banke, poistí sa v poisťovni v zahraničí

3. commercial presence (MODE 3 - komerčná prítomnosť) – napr. slovenská osoba založí v danej krajine napr. akciovú spoločnosť na poskytovanie napr. bankových služieb, či cestovnú kanceláriu formou s.r.o.

4. movement/ presence of natural persons (MODE 4 - pohyb fyzických osôb poskytujúcich služby)– napr. slovenský konzultant poskytuje svoje služby v zahraničí bez toho, aby zakladal a.s., s.r.o. či obdobnú formu podniku

 

V listine je ďalej možné stretnúť sa s nasledovnými situáciami:

„NONE“ = krajina sa zaviazala neuplatňovať žiadne diskriminačné opatrenia v danom sektore služieb v danom režime (Market access, resp. National Treatment) a v danom spôsobe dodávky danej služby. Daná krajina však môže uplatňovať tie opatrenia, ktoré uviedla v horizontálnej časti.

„UNBOUND“ = členská krajina neprijala žiadne záväzky v danom sektore služieb v danom režime (Market access a National Treatment) a môže uplatňovať ľubovoľné diskriminačné opatrenia.

"UNBOUND EXCEPT AS INDICATED IN THE HORIZONTAL SECTION". = krajina neprijala žiadne záväzky v danom sektore, pokiaľ nie je v Horizontálnych záväzkoch uvedené inak.

"UNBOUND DUE TO LACK OF TECHNICAL FEASIBILITY" = z technických príčin nie je možné realizovať daný spôsob dodávky konkrétnej služby.

 

Zavazky SR(EU) vo WTO (viaceré jazykové verzie)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1589458354293&uri=CELEX:52019XC0816(05)

Záväzky členských krajín WTO:

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_commitments_e.htm

http://i-tip.wto.org/services/

Záväzky členských krajín WTO (klik pre roztvorenie)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk