Technické prekážky obchodu

Slovenská republika je aktívnym členom Výboru WTO pre technické prekážky v obchode (TBT). Tento výbor každé tri roky prijíma správu o svojej činnosti (Triennial Review). Zatiaľ posledná správa o implementácii a činnosti Dohody o technických prekážkach obchodu je z 11. novembra 2003. V súčasnosti sa pracuje na pripomienkovaní návrhov príspevkov, ktoré budú predložené na zapracovanie do pripravovanej 4. trojročnej správy. Aktuálne zasadnutia výboru TBT sú v súčasnom období zamerané na regulačné praktiky, čo vyplynulo z požiadaviek jednotlivých členov výboru.

Európska komisia (EK) kladie dôraz na správny výber nástrojov regulačných praktík, pričom sa konkrétne zameriava na nasledovné okruhy problémov:

politické nástroje technickej regulácie

skvalitnenie regulácie

regulačná spolupráca

Politické nástroje technickej regulácie

Z pohľadu EK do tohto bodu definitívne patrí odstránenie nevyhnutných prekážok na rozvoj medzinárodného obchodu a legislatívne opatrenia, ktoré by nemali byť reštriktívnejšie, než je potrebné. EK je za odstránenie týchto hlavných prekážok vo všetkých novovznikajúcich regulačných opatreniach a za ich odstránenie z už existujúcich prekážok.

Skvalitnenie regulácie

EK je za zjednodušenie a zlepšenie regulačného prostredia v krajinách EU. Správne nastavené regulačné opatrenia pomáhajú obchodu a vytvárajú priaznivú spotrebiteľskú klímu. Zabezpečenie týchto atribútov vyžaduje:

  • praktický dopad návrhov (legislatíva, metodológia, externá expertíza)
  • administratívne náklady
  • screening očakávaných legislatívnych dopadov
  • zjednodušenie existujúcej legislatívy v členských krajinách EÚ

Na základe týchto bodov EK navrhuje:

posilniť mechanizmus uvádzania do praxe legislatívnych opatrení

v rokoch 2006-2007 zabezpečiť nový stupeň programu zjednodušenia konzultácií, identifikácie a rozvoja akčných plánov

Regulačná spolupráca

Za regulačnú spoluprácu sú spravidla považované dobrovoľné a neformálne aktivity, ktorými si jednotlivé členské krajiny vymieňajú svoje názory a skúsenosti s cieľom zjednotenia a zjednodušenia všetkých nevyhnutných procedúr, ktoré následne prispievajú k:

dosiahnutiu lepšieho vzájomného pochopenia

racionálnemu využívaniu ponúkaných možností

lepšej celkovej spolupráce

skvalitneniu plánovaných a rozvojových regulačných návrhov

zlepšeniu konkurenčného prostredia

zlepšeniu efektivity priemyslu

zabezpečeniu relevantných medzinárodných subjektov

poskytovaniu včasných varovaní v procese zavádzania „nutných prekážok“

uľahčeniu prístupu na trh

V otázkach transparentnosti EK verí, že všetky technické regulácie budú v súlade s článkom 2.11 a 5.8 Dohody o TBT, pričom všetky pripomienky členov budú automaticky akceptované s tým, že navrhovaný finálny text bude zverejnený na príslušnej webbovej stránke v jazyku toho-ktorého štátu a každý sa ku nemu môže vyjadriť.

V rámci technickej pomoci EK komplexný rozvoj programu technickej pomoci, spočívajúci predovšetkým v stanovení cieľov, spôsobov ich realizácie a následného vyhodnotenia.

V oblasti posudzovania zhody EK dúfa, že krajiny participujúce na medzinárodnom obchode nájdu spôsob vzájomnej akceptácie technických noriem. V tomto duchu bude navrhnutá organizácia workshopu na jar 2006 s predpokladanou témou „Procedúra realizácie zhody pri odstraňovaní technických prekážok obchodu.

Problematika technických prekážok obchodu je jednou z najzložitejších a najprejednávanejších oblastí. SR na všetkých zasadaniach, zaoberajúcich sa touto problematikou, zastupujú odborní pracovníci z Úradu pre normalizáciu a meranie SR. Slovenská republika má záujem podporovať všetky návrhy k zabezpečeniu skvalitnenia a transparentnosti celého procesu. Z tohto titulu plne podporuje aktivity EK a aktívne sa v nej angažuje.

9.8.2005

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk