Uľahčovanie obchodu

Nová multilaterálna dohoda o uľahčovaní obchodu je kľúčovým výsledkom 9. ministerskej konferencie WTO, ktorá sa uskutočnila 3.-6. decembra 2013 na ostrove Bali (Indonézia). Vo všeobecnosti sa týka zlepšenia colných procedúr, znižovania byrokracie, boja proti korupcii a znižovania nákladov podnikateľov súvisiacich s realizovaním zahraničného obchodu. Výsledok tejto dohody je benefitom pre všetkých členov WTO, t.j. pre vyspelé i rozvojové krajiny. Predpokladá sa, že táto dohoda prinesie dodatočné zvýšenie svetového HDP až o 100 mld. USD ročne. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že proporcionálne k veľkosti ekonomiky a miere zapojenia do svetového obchodu bude z týchto benefitov profitovať aj Slovenská republika.

Dohoda prináša zjednodušenie a zefektívnenie medzinárodného obchodu. Vládne orgány majú tendenciu pri colnom vybavovaní tovarov na dovoz, vývoz, či tranzit predkladať neprimerané požiadavky týkajúce sa prípravy a predkladania rozsiahlych informácií a dokumentov, čo môže predstavovať vážnu prekážku rozvoja a efektívnosti medzinárodného obchodu, najmä pre malé a stredné podniky. S problematikou uľahčovania obchodu je spojených množstvo subjektov (colné orgány, dopravcovia, banky, vlády, súkromný sektor, medzinárodné organizácie), ktoré sa preto usilujú o zjednodušenie prostredia pre obchod a dopravu pri znížení celkových nákladov medzinárodných obchodných transakcií prostredníctvom medzinárodne dohodnutých transparentných pravidiel a nástrojov týkajúcich sa obchodu a dopravy. Udržateľné uľahčovanie obchodu závisí od aplikácie informačných a komunikačných technológií a väzieb medzi národnou administratívou (colné orgány a obchod), regionálnymi obchodnými dopravnými koridormi a globálnymi dopravnými službami.

Text dohody o uľahčovaní je rozdelený na dve základné časti, a to na sekciu I a sekciu II. V rámci sekcie I sa podarilo vyjasniť a zlepšiť príslušné aspekty článku V (sloboda tranzitu), článku VIII (poplatky a formality pri dovoze a vývoze) a článku X (uverejňovanie a implementácia obchodných predpisov) GATT (Všeobecná dohoda o clách a obchode) s cieľom ďalšieho urýchlenia colného vybavovania tovaru, vrátane tovaru v tranzite. Predmetom sekcie II je technická pomoc a podpora budovania kapacít, ktoré majú rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám uľahčiť budúcu implementáciu prijatých záväzkov v sekcii I. Do sekcie II patrí aj špeciálne a rozdielne zaobchádzanie obsahujúce ďalšie flexibility, ktoré umožnia rozvojovým krajinám rozdeliť si budúce záväzky do troch kategórií s rôznym termínom vstupu do platnosti. V kategórii A sú ustanovenia, ktoré musia členské krajiny WTO implementovať odo dňa vstupu dohody do platnosti. Ustanovenia v kategórii B budú implementované po istom časovom období od vstupu dohody do platnosti. Kategória C obsahuje ustanovenia, pre implementáciu ktorých bude dotknutým členským krajinám WTO poskytnutá technická pomoc a súčasne bude stanovené aj prechodné obdobie. Táto posledná kategória je cielená pre ekonomicky veľmi slabé rozvojové krajiny a najmenej rozvinuté krajiny.

Dohoda je po ratifikácii 2/3 členov WTO v účinnosti od februára 2017.

 

Dohoda WTO o uľahčovaní obchodu

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk