Základné informácie

Základné ciele a princípy

Svetová obchodná organizácia (World Trade Organization – WTO) vznikla na základe Záverečného dokumentu Uruguajského kola GATT 1.1.1995. WTO prevzala stanovy a zmluvy GATT a bola poverená ich spravovaním spolu s ďalšími asi tridsiatimi dohodami. K 1. augustu 2018 mala 164 členov predstavujúcich  viac ako 98 % svetového obchodu. Ďalších 21 krajín sveta má záujem o vstup do tejto organizácie, napr. Bielorusko, Irak, Irán, Srbsko, Bosna a Hercegovina. Cieľom organizácie je prostredníctvom odstraňovania tarifných a netarifných prekážok medzinárodného obchodu podporiť rast blahobytu a životnej úrovne v jednotlivých členských krajinách WTO. V centre záujmu je obchod s priemyselným tovarom a poľnohospodárskymi výrobkami, služby, duševné vlastníctvo, regionálne obchodné dohody, antidumping a subvencie, rôzne prekážky obchodu, informačné technológie, pravidlá pôvodu tovaru a ďalšie oblasti súvisiace s medzinárodným obchodom.

Vďaka liberalizácii medzinárodného obchodu v rámci WTO, jej predchodkyne GATT a regionálnych obchodných dohôd vzrástol svetový obchod v rokoch 1950-1999 objemovo takmer 20-násobne, zatiaľ čo svetový HDP vzrástol "iba" 6-násobne. Za 20 rokov existencie WTO sa celkový objem obchodu s tovarom zvýšil takmer 4-násobne, zároveň dovozné clá členských krajín WTO sa znížili v priemere o 15 %. Vyše polovice svetového obchodu sa dnes uskutočňuje bezcolne. Dochádza k podstatnému zlepšeniu prístupu na svetové trhy s priemyselnými a poľnohospodárskymi výrobkami v dôsledku rozsiahleho zníženia ciel, subvencií a domácich podpôr. Sprísnenými pravidlami pre používanie netarifných prekážok sa zlepšuje ochrana práv duševného vlastníctva a aplikovaním dohody v oblasti služieb sa vytvára stabilné obchodné prostredie. V rámci systému na riešenie sporov boli stanovené presné časové rozvrhy. Bol vybudovaný systém preskúmavania obchodných politík, ktorý za prítomnosti nestranných expertov analyzuje dodržiavanie pravidiel a záväzkov jednotlivých členských krajín WTO, čo napomáha prehľadnosti a predvídateľnosti multilaterálneho obchodného systému.

WTO má za cieľ podporovať hladko prebiehajúci, slobodný a transparentný medzinárodný obchod. Z členstva vo WTO vyplýva povinnosť dodržiavať v medzinárodnom obchode a pri riadení zahraničnoobchodnej politiky štátu princípy, postupy ako aj záväzky uvedené v dohodách a dohovoroch platných v rámci tejto svetovej organizácie:

1.     Princíp nediskriminácie

a)    Doložka najvyšších výhod - všetky výhody, prednosti, výsady alebo oslobodenia poskytnuté ktorýmkoľvek členom akémukoľvek výrobku pochádzajúcemu z ktorejkoľvek krajiny, alebo tam určenému, budú ihneď a bezpodmienečne priznané rovnakému výrobku pochádzajúcemu z územia všetkých ostatných členov alebo tam určenému. Sú povolené aj výnimky (colné únie, pásma voľného obchodu, kabotáž, malý pohraničný styk a všeobecný systém colných preferencií), musia však byť splnené prísne podmienky.

 b)  Doložka národného zaobchádzania - povinnosť krajiny poskytnúť tovaru, službám a duševnému vlastníctvu pochádzajúcemu z iných zmluvných krajín nie menej výhodné zaobchádzanie, aké požíva tovar, služby a duševné vlastníctvo pochádzajúce z domácej ekonomiky.

 2.   Princíp transparentnosti, predvídateľnosti, notifikácie - povinnosť krajiny oznamovať ostatným členským krajinám všetky platné a plánované právne a legislatívne úpravy, ktoré súvisia s obchodom.

3.   Princíp zlepšenia zapojenia rozvojových a najmenej rozvinutých krajín do medzinárodnej deľby práce formou dlhších prechodných období, zvýhodneného colného režimu a ďalších foriem špeciálneho a rozdielneho zaobchádzania.

4.      Systém preskúmavania obchodných politík v pravidelných intervaloch.

5.      Systém riešenia sporov podľa presne stanoveného časového harmonogramu.

6.    Spolupráca s ďalšími medzinárodnými organizáciami (OECD, WIPO, UNCTAD, ITC, WB, IMF, IBRD, FAO, ILO a ďalšie).

Rozhodnutia WTO sú prijímané konsenzom, t. j. rozhodnutie je prijaté, pokiaľ žiaden člen formálne nenamieta. Za istých okolností je možný aj väčšinový súhlas, ale dosiaľ táto možnosť nebola využitá.

Členstvo Slovenskej republiky vo WTO

Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT- General Agreement on Tariffs and Trade) 1. januára 1993 Protokolom o prístupe SR ku GATT. Týmto prevzala ako jeden z nástupníckych štátov po bývalej ČSFR všetky práva a záväzky voči zmluvným stranám GATT od roku 1948, t. j. od vstupu bývalej ČSR ku GATT. Záverečný dokument Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní (1994) obsahuje Dohodu o zriadení WTO a SR sa stala 1. januára1995 pôvodným členom WTO.

Spoluprácu s WTO zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré v mnohých oblastiach úzko spolupracuje aj s ostatnými orgánmi štátnej správy, ako napríklad s MZVaEZ SR, MF SR (bankovníctvo, poisťovníctvo), MPRV SR (obchod s poľnohospodárskymi výrobkami, sanitárne a fytosanitárne opatrenia), MDV SR (doprava, pošta, telekomunikácie, architekti, stavební inžinieri), MŽP SR (životné prostredie), Úradom priemyselného vlastníctva SR (TRIPS), Úradom pre verejné obstarávanie, Protimonopolným úradom SR, Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Po vstupe SR do EÚ Ministerstvo hospodárstva SR prezentuje pozície SR k jednotlivým problematikám WTO vo Výbore pre obchodnú politiku Rady EÚ, alebo na koordinačných stretnutiach EÚ v Ženeve v súlade so spoločnou obchodnou politikou EÚ. Európska komisia zhrnie pozície členských štátov EÚ do spoločnej pozície EÚ a prezentuje tieto stanoviská vo WTO. Slovenská republika má na Stálej misii SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách v Ženeve svojich predstaviteľov, ktorí sa zúčastňujú na práci jednotlivých rád a výborov a ktorí tam pomáhajú presadzovať záujmy Slovenskej republiky.

Organizačná štruktúra WTO je uvedená na stránke WTO:

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm

Dohoda WTO:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar11010

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk