Mimoriadna investičná pomoc

Mimoriadna investičná pomoc sa poskytuje na základe dočasných pravidiel poskytovania štátnej pomoci určených Európskou úniou.

Od roku 2024 do konca roku 2025 sa poskytuje mimoriadna investičná pomoc na podporu realizácie investičných zámerov v priemyselnej výrobe v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Poskytovanie tohto druhu investičnej pomoci upravuje § 28b zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súvisiace ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušná schéma štátnej pomoci:

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk