Evidencia kovovej ortuti a niektorých zlúčenín a zmesí ortutí

Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že v roku 2009 sa začnú uplatňovať povinnosti podnikateľov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008, ktorí používajú ortuť v priemysle alkalických chloridov (elektrolytická výroba chlóru a hydroxidu sodného), prípadne získavajú ortuť čistením zemného plynu alebo ako vedľajší produkt pri ťažbe a tavení neželezných kovov.

Na týchto podnikateľov sa vzťahujú ustanovenia čl. 6 ods. 1 resp. ods. 2 vyššie uvedeného nariadenia, podľa ktorých sú povinní hlásiť požadované údaje Európskej komisii a príslušnému orgánu členského štátu, ktorým je v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva SR. Požadované údaje sa zasielajú na MH SR prvý krát do 30. novembra 2009 poštou na adresu:

Ministerstvo hospodárstva SR
odbor priemyslu a inovácií
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
a e-mailom na adresu: benova@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk