Prekurzory výbušnín a súvisiace predpisy

EURÓPSKA LEGISLATÍVA VO VECIACH PREKURZOROV VÝBUŠNÍN

Európske právne predpisy sú zverejňované v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ (EUR-Lex). Nájdete tam všetky relevantné právne predpisy aj ich preklady do slovenského jazyka. Okrem toho tam nájdete s určitým oneskorením po novelizovaní aj rekonštruované texty (konsolidované znenia) základných právnych predpisov, ktoré obsahujú zapracované zmeny. Tieto konsolidované znenia sa nezverejňujú v Úradnom vestníku EÚ, sú však veľmi praktickou pomôckou, ktorá podáva kompaktnú informáciu o platnom znení príslušného právneho predpisu. Autentickým elektronickým dokumentom s právnymi účinkami je však iba text právneho predpisu zverejnený v elektronickom vydaní Úradného vestníka EÚ.

Nariadenie (č. 98/2013/EÚ) o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

V Úradnom vestníku EÚ, čiastka L 39, bolo 09.02.2013 zverejnené nariadenie o uvádzaní prekurzorov výbušnín a nadobudlo účinnosť 29.02.2013. Uplatňuje sa od 02.09.2014.

Predmetné nariadenie sa priamo uplatňuje v každom členskom štáte od 02. 09. 2014. Toto nariadenie obmedzuje dodávanie, uvádzanie, držanie alebo použitie, obmedzených prekurzorov výbušnín zo zoznamu látok uvedených v prílohe I nariadenia členmi širokej verejnosti. S cieľom umožniť uvádzanie na trh a používanie obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti, členský štát môže rozhodnúť, že zachová alebo zavedie licencovanie a / alebo registračné režimy. Nariadenie zavádza rad povinností pre hospodárske subjekty, ktoré budú musieť zabezpečiť zodpovedajúce označovanie obmedzených prekurzorov výbušnín a tiež hlásiť akékoľvek podozrivé transakcie zahŕňajúce látky uvedené v oboch prílohách (I a II).

 V Úradnom vestníku EÚ, čiastka L 34, boli dňa 09. 02. 2017 zverejnené delegované nariadenia, ktorými sa dopĺňajú látky do prílohy č. II nariadenia 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní a o delegovaní právomoci na základe uvedeného nariadenia a ktoré nadobudli platnosť 20. deň po zverejnení, t. j. dňom 1. marca 2017.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 pokiaľ ide o doplnenie hliníkového prášku do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II

Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie hexahydrátu dusičnanu horečnatého do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II

Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie horčíkového prášku do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II

 

NÁRODNÁ LEGISLATÍVA VO VECIACH PREKURZOROV VÝBUŠNÍN

Slovenské právne predpisy sú zverejňované v Zbierke zákonov SR. Ich znenie v elektronickej podobe nájdete na Právnom a informačnom portále Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR.

Zákon (č. 262/2014) o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákonom č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní.

Cieľom prijatého zákona je upraviť pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania obmedzených prekurzorov výbušnín v podmienkach SR a súčasne stanoviť opatrenia súvisiace s látkami a zmesami uvedenými v prílohách nariadenia (EÚ) č. 98/2013, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín.

Za príslušné orgány štátnej správy a kontroly vo veciach prekurzorov výbušnín boli zákonom ustanovené: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR, colné úrady a Slovenská obchodná inšpekcia. Nariadenie (EÚ) č. 98/2013 necháva na rozhodnutí jednotlivých členských štátov zachovať alebo zaviesť licencovanie a / alebo registračné režimy umožňujúce uvádzanie na trh a používanie obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti.

Zákon č. 262/2014 Z.z. zavádza registračný režim, ktorý ukladá povinnosť hospodárskym subjektom zaregistrovať každú transakciu s členmi širokej verejnosti v súlade s opatreniami uvedenými v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

Člen širokej verejnosti má právo nakupovať obmedzené prekurzory výbušnín uvedené v článku 4 odseku 3 nariadenia (EÚ) č. 98/2013:

· peroxid vodíka v koncentrácii medzi 12% a 35% (w / w),

· nitrometán v koncentrácii medzi 30% a 40% (w / w),

· kyselina dusičná v koncentrácii medzi 3% a 10% (w / w),

za predpokladu, že sa zaregistruje u príslušného hospodárskeho subjektu, ktorý tieto látky sprístupňuje. Zákon č. 262/2014 Z.z. na základe článku 4 odseku 6 nariadenia (EÚ) č. 98/2013 umožňuje členovi širokej verejnosti doviezť tri vyššie uvedené obmedzené prekurzory výbušnín v prípade, že získal od MH SR jednorazové povolenie na ich dovoz. Uvedené jednorazové povolenia vydáva MH SR odbor výkonu obchodných opatrení. Získanie jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti je možné na základe žiadosti podľa § 7 odseku 7 zákona č. 262/2014 Z.z.

Povinnosťou hospodárskeho subjektu, ktorý má v úmysle sprístupniť obmedzené prekurzory výbušnín členom širokej verejnosti je v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 98/2013 zabezpečiť náležité označenie na obal výrobkov.

Etiketa musí obsahovať v zmysle nariadenia (EÚ) č. 98/2013 nižšie uvedené upozornenie:

Kúpa, vlastníctvo a použitie súkromnými osobami je obmedzené podľa čl. 4 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zriadilo kontaktné miesto, kde hospodárske subjekty, ktoré sprístupňujú alebo používajú prekurzory výbušnín, v zmysle § 7 odseku 3 zákona č. 262/2014 Z.z. a nariadenia EÚ č. 98/2013, sú povinné bezodkladne oznámiť každú podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež prekurzorov výbušnín na:

e-mail: prekurzoryvybusnin@minv.sk

Tel.: +421 2 55571110

Link: https://www.minv.sk/?prekurzory-vybusnin-1

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk