Prehľad

ÚVOD

REACH ustanovuje jednotné pravidlá uvádzania chemikálií na trh v krajinách EÚ. Cieľom je upraviť používanie chemikálií tak, aby sa minimalizovali možné riziká pre ľudí a životné prostredie. Je dôležité, aby každý, kto príde do kontaktu s chemickou látkou, dostal aj hodnoverné informácie o jej vlastnostiach a o podmienkach bezpečného zaobchádzania s ňou. REACH ukladá výrobcom a dovozcom látok povinnosť zhromažďovať a ďalej poskytovať informácie o látkach tak, aby sa mohli používať bezpečne.

REACH sa netýka iba látok samotných, ale aj látok v zmesiach a za určitých okolností aj látok vo výrobkoch. REACH rozoznáva niekoľko skupín účastníkov dodávateľského reťazca (výrobcovia, dovozcovia, distribútori a následní užívatelia). Každý z nich zohráva inú úlohu a má rôznu zodpovednosť v rámci REACH.

Niektoré látky, skupiny produktov (chemická látka, zmes alebo výrobok) alebo s nimi súvisiace aktivity sú úplne alebo čiastočne vyňaté z pôsobnosti REACH. Ide napríklad o rádioaktívne látky, prepravu nebezpečných látok, odpady, liečivá, potraviny, krmivá, účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a biocídov. To však ešte nemusí znamenať, že výrobcu krmív alebo potravín sa REACH nikdy nebude týkať. Rôzne pomocné látky, ktoré sa používajú pri ich výrobe, môžu totiž podliehať REACH!

HARMONOGRAM (kľúčové termíny REACH a CLP).

Pred tým, ako začnete postupovať podľa ustanovení REACH, je veľmi dôležité, aby ste poznali definície jednotlivých pojmov a presne im rozumeli. Má to zásadný význam pre správne uplatňovanie nariadenia REACH a ušetrí Vám to čas a prostriedky. Vyhnete sa zbytočným činnostiam a omylom. Je dôležité, aby ste vedeli identifikovať, či ste výrobca alebo dovozca alebo následný užívateľ, či máte látku zavedenú (phase in) alebo nezavedenú (non-phase in), či máte látku, zmes alebo výrobok, či máte izolovaný medziprodukt alebo neizolovaný medziprodukt a podobne. Až keď si ujasníte tieto pojmy, ďalej zisťujte aké povinnosti máte.

Ako pomôcku uvádzame pre účely nariadenia REACH nasledujúce POJMY (definície) a SKRATKY.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk