Elektronické nástroje

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE

REACH-IT je centrálny systém spustený vo výpočtovom stredisku Európskej chemickej agentúry (ECHA). Umožňuje všetkým zainteresovaným stranám (ECHA, Európska komisia, kompetentné orgány členských štátov, priemysel, mimovládne organizácie, široká verejnosť) predkladať (hlavne priemysel), získavať, vymieňať, ďalej spracovávať (hlavne príslušné orgány) a prezerať (široká verejnosť) informácie o chemických látkach.

IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database) databázový systém - nástroj určený na zhromažďovanie údajov. Umožňuje predovšetkým prípravu registračnej dokumentácie, rovnako ako aj ďalších typov dokumentov (dokumenty PPORD, oznámenia C&L, oznámenia o látkach vo výrobkoch, správy následných užívateľov a dokumentácie podľa prílohy XV).

Chesar (CHEmical Safety Assessment and Reporting tool) – aplikácia, ktorej cieľom je pomôcť spoločnostiam vykonávať hodnotenie chemickej bezpečnosti (CSA), pripraviť správu o chemickej bezpečnosti (CSR) a expozičné scenáre (ES).

 

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) kladie doraz na rýchlosť, kvalitu a ústretovosť pri komunikácii so širokou verejnosťou. Využíva k tomu v súčasnosti dostupné technické prostriedky informačných a komunikačných technológií. Dôležitým komunikačným prostriedkom je internetová stránka. Hlavným cieľom je prehľadné poskytovanie informácií pre všetky oblasti (REACH, CLP, Detergenty, Biocídy) v kompetencii CCHLP.

Informácie o technických problémoch s elektronickými nástrojmi spravovanými ECHA väčšinou rieši poradenské centrum ECHA (ECHA Helpdesk).

 

Odborné otázky z oblasti REACH, CLP, Detergenty, Biocídy, odosielajte cez požiadavkový formulár prostredníctvom Systému asistenčného pracoviska CCHLP (Helpdesk).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk