Hodnotenie chemickej bezpečnosti

HODNOTENIE CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

Nariadenie REACH vychádza zo zásady, že priemysel by mal vyrábať, dovážať, používať alebo uvádzať na trh chemikálie takým spôsobom, aby nepredstavovali nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie.

Nástrojom na naplnenie tejto zásady je hodnotenie chemickej bezpečnosti a jeho dokumentácia v správe o chemickej bezpečnosti. Cieľom hodnotenia chemickej bezpečnosti je hodnotenie rizík vyplývajúcich z výroby a/alebo použití látky a zabezpečenie, že riziká sú adekvátne kontrolované.

REGISTRUJÚCI

V súlade s článkom 14 REACH má povinnosť vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti registrujúci pre všetky látky podliehajúce registrácii, t.j. vyrábané alebo dovážané v množstvách 10 ton a viac ročne. Postupuje pri tom podľa Prílohy I REACH.

NÁSLEDNÝ UŽÍVATEĽ

V prípade, ak použitia následného užívateľa nie sú zahrnuté medzi identifikované použitia jeho dodávateľa a používa látku v množstvách 1 t a viac ročne, má následný užívateľ povinnosť pre takéto použitia vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti v súlade s článkom 37 REACH. Postupuje pri tom podľa Prílohy XII REACH.

VÝROBCA alebo DOVOZCA VÝROBKOV

Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov obsahujúcich látky, ktoré sú určené na uvoľňovanie z výrobkov, majú tiež povinnosť vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti pre tieto látky, ak množstvo jednotlivej látky predstavuje 10 t a viac ročne.

HODNOTENIE CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

Zahŕňa nasledovné kroky:

•   posúdenie nebezpečných vlastností z hľadiska ľudského zdravia, vrátane klasifikácie a odvodenia hodnôt, pri ktorých látka nemá nepriaznivé účinky na zdravie (DNEL);

•   posúdenie nebezpečných vlastností z hľadiska životného prostredia, vrátane klasifikácie a odvodenia hodnôt, pri ktorých látka nemá nepriaznivé účinky na životné prostredie (PNEC);

•   posúdenie nebezpečnosti z hľadiska fyzikálno-chemických vlastností látky, vrátane klasifikácie;

•   posúdenie perzistentných, bioakumulatívnych a toxických (PBT) alebo veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych (vPvB) vlastností látky.

Ak z hodnotenia vyplýva, že látka spĺňa kritériá klasifikácie alebo PBT alebo vPvB, hodnotenie chemickej bezpečnosti musí obsahovať:

•   posúdenie expozície ľudí a emisií do životného prostredia, ku ktorým dochádza pri výrobe a používaní látky počas celého jej životného cyklu. Je pri tom potrebné identifikovať, za akých podmienok možno kontrolovať riziká súvisiace s výrobou a použitiami látky, t.j. vypracovať expozičné scenáre pre všetky identifikované použitia;

•   charakterizáciu rizika pre každý expozičný scenár t.j. porovnanie úrovne expozície/emisií s odvodenými hodnotami, pri ktorých látka nemá nepriaznivé účinky (DNEL, PNEC).

Hodnotenie chemickej bezpečnosti je iteratívny proces. Hodnotenie nebezpečnosti, posúdenie expozície a charakterizácia rizika môžu byť dolaďované použitím presnejších informácií alebo zdokonaľovaním opatrení manažmentu rizík, až kým sa preukáže, že riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie sú adekvátne kontrolované.

Podmienky použitia t.j. prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizík, ktorými sa preukazuje adekvátna kontrola rizík sú opísané v expozičných scenároch. Tie musia byť oznámené priamym odberateľom a účastníkom v smere dodávateľského reťazca a to formou prílohy ku karte bezpečnostných údajov. Do zodpovedajúcich častí karty bezpečnostných údajov sa premietnu relevantné údaje z výstupov hodnotenia chemickej bezpečnosti.

SPRÁVA O CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

Správa o chemickej bezpečnosti predstavuje dokumentáciu výstupov hodnotenia chemickej bezpečnosti, predovšetkým dokumentáciu hodnotenia nebezpečných vlastností a posúdenia PBT a vPvB vlastností, posúdenia emisií/expozície, charakterizácie rizika a príslušné opatrenia manažmentu rizík. Vyžaduje sa prezentácia kľúčových údajov s uvedením odkazov na príslušnú časť dokumentácie k registrácii. Správa tvorí súčasť dokumentácie k registrácii predkladanej Európskej chemickej agentúre.

VÝNIMKY

Výnimky, za akých sa pre látku nevyžaduje vypracovanie hodnotenia chemickej bezpečnosti:

• ak je látka prítomná v zmesi v koncentrácii nižšej ako je koncentračný limit platný pre klasifikáciu látky v zmesiach;

• ak sa látka používa na účely technologicky orientovaného výskumu a vývoja.

Ak je látka používaná v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami alebo v kozmetických výrobkoch, hodnotenie chemickej bezpečnosti nemusí obsahovať posúdenie rizík pre zdravie ľudí.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podrobnejšie informácie ako postupovať pri vypracovaní hodnotenia chemickej bezpečnosti a príprave správy o chemickej bezpečnosti sú uvedené v Usmernení o požiadavkách na informácie a hodnotenie chemickej bezpečnosti (Guidance on information requirements and chemical safety assessment) na internetovej stránke ECHA.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk