Proces

REGISTRÁCIA

Ak podnikateľ vyrába alebo dováža chemickú látku v množstve viac ako 1 tona ročne, je jeho povinnosťou látku v určených termínoch zaregistrovať. Látky, ktoré nie sú registrované (pokiaľ sa na ne nevzťahuje výnimka), sa nesmú uvádzať na trh v EÚ. Registrujúci v rámci registrácie zhromažďuje požadované informácie, zdieľa tieto informácie s ostatnými registrujúcimi a predkladá ich Európskej chemickej agentúre (ECHA). Registrácia nie je forma schválenia alebo odobrenia. Povinnosti registrácie podlieha látka samotná alebo v zmesi, prípadne vo výrobku. Samotná zmes ani výrobok nepodlieha registrácii! Registráciou sa neprenáša zodpovednosť za bezpečné nakladanie s chemikáliami na ECHA. Ide o poskytnutie údajov, ktoré budú postupne kontrolované a hodnotené.

Konečné termíny predloženia dokumentácie k registrácii:

do 1. decembra 2010 pre karcinogénne, mutagénne a reprotoxické látky (CMR látky kategórie 1 a 2) v množstvách >1 ton za rok, pre látky klasifikované ako veľmi toxické pre vodné organizmy (R50/53) v množstvách >100 ton za rok a pre všetky ostatné látky, ktoré sú vyrábané alebo dovážané v množstvách viac ako 1 000 ton za rok,

do 1. júna 2013 pre látky, ktoré sú vyrábané alebo dovážané v množstvách >100 ton za rok,

do 1. júna 2018 pre látky, ktoré sú vyrábané alebo dovážané v množstvách >1 ton za rok.

Registrujúci vykoná hodnotenie chemickej bezpečnosti a vyhotoví správu o chemickej bezpečnosti pre všetky látky podliehajúce registrácii v množstvách 10 ton a viac ročne.

Za registráciu látky sa účtuje poplatok.

Predregistrácia

Predregistrácia sa uskutočnila od 1. júna do 1. decembra 2008 a umožnila potenciálnym registrujúcim tej istej zavedenej látky spoločne zhromaždiť a predložiť registračnú dokumentáciu. Predregistrácia bola predpokladom na využitie výhody predĺžených konečných termínov na registráciu stanovených pre tieto látky.

Oneskorené predregistrácie sa musia predložiť do šiestich mesiacov od výroby alebo dovozu látky, ktorá prekročila hranicu jednej tony, a najneskôr do dvanástich mesiacov pred príslušným konečným termínom registrácie.

Lehota na oneskorenú registráciu preto končí:

31. mája 2017 pre látky, ktoré sa majú registrovať do 31. mája 2018.

 

Poplatky

Európska komisia na základe článku 74 Nariadenia REACH vydala 16. apríla 2008 Nariadenie 340/2008/ES o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia REACH, ktoré pojednáva o štruktúre a výške poplatkov vyplývajúcich z uplatňovania Nariadenia REACH. Toto nariadenie bolo novelizované nariadením 254/2013/EÚ.

Vo všeobecnosti výška stanovených poplatkov závisí od hmotnostného rozsahu látok avšak ak predloženie registrácie obsahuje všetky informácie vyžadované v Prílohe VII k Nariadeniu REACH, za registráciu látky v množstve od 1 do 10 ton sa žiaden poplatok nevyberá.

Znížené poplatky sa uplatňujú na mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú definované v Odporúčaní Komisie č. 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov - ohľadom právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré boli pred vstupom SR do EÚ preložené do slovenského jazyka s revíziou Centrálnej prekladateľskej jednotky, odporúčame obrátiť sa na Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania alebo Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády.

Platby sa uskutočňujú prevodom na bankový účet Európskej chemickej agentúry v eurách.


 

Zoznam predregistrovaných aj registrovaných látok nájdete na internetovej stránke ECHA.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk