Testovanie

TESTOVACIE METÓDY

Ak informácie o chemických látkach nie sú k dispozícii, spravidla sa získavajú testovaním. Podľa druhu požadovanej informácie sa látky testujú toxikologickými, ekotoxikologickými alebo fyzikálno-chemickými metódami. Pri toxikologickom alebo ekotoxikologickom testovaní sa používajú pokusné zvieratá alebo iné organizmy. Používajú sa však aj in-vitro metódy alebo alternatívne metódy testovania. Dôveryhodnosť výsledkov testov závisí od vybratej testovacej metódy, od spôsobu dodržania metodiky, od popisu podrobností o priebehu testovania a od štandardu, v akom testovacie pracovisko pracuje. Dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe a príslušná akreditácia sú dnes už takmer nevyhnutnosťou, ak má testovacie pracovisko záujem o minimalizovanie možnosti pochybností o svojich výsledkoch.

Európska komisia v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia REACH vydala nariadenie o testovacích metódach (č. 440/2008/ES). Mimoriadne významnú úlohu pri prijímaní a validovaní nových testovacích metód zohráva OECD.

Komisia, členské štáty, priemysel a ostatné zúčastnené strany by naďalej mali prispievať k podpore rozvoja alternatívnych testovacích metód na medzinárodnej a národnej úrovni vrátane počítačových metodík, v prípade potreby in vitro metodík, metodík založených na toxikogenomike a iných relevantných metodík. Prioritou je stratégia Spoločenstva podporovať alternatívne testovacie metódy a Komisia by mala zabezpečiť, aby ostala prioritnou témou jej budúcich výskumných rámcových programov a iniciatív, akým bol napr. Akčný plán Spoločenstva v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2006 – 2010. Je potrebné usilovať o účasť zúčastnených strán a iniciatívy s účasťou všetkých zainteresovaných strán.

 

ALTERNATÍVNE METÓDY

V zmysle nariadenia REACH informácie o vnútorných vlastnostiach látok možno získať aj inými prostriedkami ako testami na zvieratách za splnenia podmienok uvedených v Prílohe XI REACH. Napr. pri získavaní toxikologických údajov o látke môžu informácie pochádzať, ak je to možné, z iných zdrojov ako z testov na stavovcoch a to využitím alternatívnych metód.

Alternatívne metódy

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk