Sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií

SADZOBNÍK
úhrad nákladov za poskytovanie informácií Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje sadzobník úhrad za poskytnutie informácií:

I. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie:

1. za vyhotovenie čiernobielej informácie:

 1. jednej strany formátu A4 ..........................................1,50 Sk ...........0,04 €
 2. obojstranného listu formátu A4 .............................. 2,50 Sk ...........0,08 €
 3.  jednej strany formátu A3 .........................................3,00 Sk ...........0,09 €
 4. obojstranného listu formátu A3 .............................. 4,00 Sk ...........0,13 €

2. za 1 ks nenahratej:

 1. diskety 3,5" .............................................................15,00 Sk .......... 0,49 €
 2. CD ROM .................................................................25,00 Sk ...........0,82 €

3. za 1 ks obálky:

 1. formátu A6 ...............................................................  0,40 Sk ..........0,01 €
 2. formátu A5 .................................................................0,70 Sk ..........0,02 €
 3. formátu A4 .................................................................1,50 Sk ......... 0,04 €

II. Náklady spojené s odoslaním informácie faxom, najviac však 5 strán formátu A4:

silná prevádzka

Bratislava .................................................................................. 1,249 Sk s DPH* ...........0,0415 € s DPH*
Medzimesto ............................................................................... 1,606 Sk s DPH* ...........0,0533 € s DPH*

* sekundova tarifikácia

III. Náklady spojené s odoslaním informácie: sa určujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

IV. Tlačivo poštovej poukážky..................................................... 1,80 Sk ......   0,05 €

V. Bezplatne sa poskytujú informácie:

 1. ústne a telefonicky,
 2. zasielané elektronickou poštou,
 3. ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 50,- Sk 1,66 € 

VI. Celková suma nákladov sa zaokrúhľuje na 50 halierov podľa matematických pravidiel. (Celková suma nákladov sa zaokrúhľuje na celé eurocenty vždy smerom nadol)

Sadzobník je účinný od 18. mája 2006.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk