Súťažné podmienky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, ako verejný obstarávateľ, vyhlásilo verejné obstarávanie na Expozíciu Slovenskej republiky na „Expo Milano 2015, Italy“, podľa § 103 až § 108 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) postupom súťaže návrhov (ďalej len „súťaž). Oznámenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 26.02.2014 pod č. 2014/S 040-066835 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66835-2014:TEXT:SK:HTML a vo Vestníku č. 38/2014 dňa 22.02.2014 pod č. 2432 – MNA http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/233888.

Predmetom súťaže návrhov je ideové, výtvarné stvárnenie a technické riešenie návrhu oficiálnej expozície SR na svetovej výstave, ktorá sa bude konať v termíne 01.05.2015 – 31.10.2015 na novom výstavisku Milano Rho-Pero.

Súťažné podmienky sa poskytujú na základe písomnej žiadosti záujemcu na elektronickom nosiči poštou alebo ich možno na základe dohody vyzdvihnúť u vyhlasovateľa súťaže. Písomná žiadosť doručená kontaktnej osobe vyhlasovateľa musí obsahovať názov subjektu, adresu, IČO, meno kontaktnej osoby a jej telefón a e-mailovú adresu.

Vyhlasovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Oľga Markovičová, markovicova@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk