Ukrajina

 

ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ДО СЛОВАЧЧИНИ - ВІДЕО

(Čo robiť po príchode na Slovensko – Video)

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

(Zamestnávanie štátnych občanov Ukrajiny V SR)

 

Foreigners - Running a business in the Slovak Republic

(Cudzinci - podnikanie v SR)

 

Підтримка малого і середнього підприємництва

(The support of small and medium-sized enterprises)

 

 Підтримка Міністерства економіки Словацької Республіки в етаблуванні іноземних підприємницьких суб'єктів з території України

Міністерство економіки Словацької Республіки забезпечить співпрацю під час етаблування компаній та інших комерційних компаній з території України на територію Словаччини, наприклад, у зв'язку з втратою їх інфраструктури, персоналу та технічної підтримки і т.д. в результаті війни. У разі зацікавленості, або надання додаткової інформації, вам необхідно звернутися на зазначені адреси електронної пошти:

компанії з чисельністю працівників до 500 осіб: ukraine@sario.sk

компанії з більш ніж 500 працівниками: minister@mhsr.sk

 (Podpora Ministerstva hospodárstva SR pri etablovaní zahraničných podnikateľských subjektov z územia Ukrajiny

Ministerstvo hospodárstva SR poskytne súčinnosť s etablovaním firiem a iných podnikateľských spoločností z územia Ukrajiny na územie Slovenska, a to napríklad z dôvodu straty ich infraštruktúry, personálneho a technického zabezpečenia a pod., ako dôsledok vojnového konfliktu. V prípade záujmu, resp. poskytnutia bližších informácií, je potrebné sa obrátiť na uvedené e-mailové adresy:

spoločnosti do 500 zamestnancov: ukraine@sario.sk

spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami: minister@mhsr.sk)

  

Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

(Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko)

ІНФО ЛІНІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

·         +421 513 816 111

·         +421 259 765 111

 

 

Pomôžte UKRAJINE (Zbierky na pomoc Ukrajine)

 

 

Zoznam krízových skupín, v ktorých je zaradené MH SR:

Ústredný krízový štáb

(gestorom je MV SR; členom je aj MH SR)

Medzirezortná pracovná skupina Ústredného krízového štábu na strategickej úrovni

(zriadená na mimoriadnom zasadnutí Ústredného krízového štábu dňa 04. 03. 2022 na priamy pokyn predsedu vlády SR, gestorom tejto skupiny je MV SR a Úrad vlády SR. MH SR ako člen tejto skupiny zodpovedá komplexne za oblasť „zásobovanie a energie“)

MH SR spracovalo na riešenie mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR uznesením č. 142 dňa 26. 02. 2022 nasledovné materiály:

  • uznesenie vlády SR č. 150 z 02. 03. 2022 – v rámci pomoci Ukrajine – zabezpečenie 10 miliónov litrov motorovej nafty a 2,4 milióna litrov leteckého paliva
  • uznesenie vlády SR č. 151 z 02. 03. 2022 –  nariadenie vlády SR č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády
  • uznesenie vlády SR č. 192 zo 16. 03. 2022 –  aktualizácie určenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie a určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) a § 10 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. schváleného uznesením vlády SR č. 637 z 5. októbra 2011
  • uznesenie vlády SR č. 193 zo 16. 03. 2022 –  nákupu pohonných a prevádzkových hmôt v objeme do 650 000 litrov na účel zabezpečenia humanitárnej pomoci Ukrajine
  • uznesenie vlády SR č. 251 z 06. 04. 2022 –  nariadenie vlády SR č. 119/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády

Zrealizované a plánované úlohy v rámci členstva v pracovných skupinách:

-         Pracovná skupina na operačnej úrovni s úlohou zabezpečiť humanitárnu pomoc

(gestorom tejto skupiny je MV SR. Členom tejto skupiny je aj MH SR)

MH SR zabezpečilo ako pomoc Ukrajine nákup a dopravu 10 miliónov litrov nafty a 2,4 milióna litrov leteckého petroleja.

MH SR zabezpečuje pohonné hmoty pre humanitárne vozidlá prepravujúce humanitárnu pomoc Ukrajine.

MH SR zabezpečuje nákup a distribúciu propán-butánu na vykurovanie, pre potreby všetkých hraničných prechodov, logistických a veľkokapacitných centier.

-      Pracovná skupina na operačnej úrovni s úlohou zabezpečiť dlhodobú integráciu utečencov z Ukrajiny

(skupina bola zriadená po rokovaní Ústredného krízového štábu 17. 03. 2022 a jej gestorom je MPSVaR SR. Členom tejto skupina je aj MH SR)

 

 Oblasti, v ktorých vie MH SR ponúknuť súčinnosť:

  • MH SR ako ústredný orgán a gestor poskytuje spoluprácu v oblasti hospodárskej mobilizácie.
  • MH SR sa ako gestor vyjadruje v procese posudzovania prínosu podnikateľskej činnosti cudzincov podľa § 22 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Policajný útvar žiada o stanovisko MH SR. Podrobnejšie informácie sú uvedené na web stránke MH SR:

       https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/cudzinci-foreigners.

  • MH SR úzko spolupracuje so združeniami ako sú Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a iné podobné inštitúcie, kde môže účinne prenášať prípadné požiadavky k téme integrácie utečencov.
  • Spolupráca v oblasti podpory zamestnávateľov prostredníctvom agentúry SARIO. V prípade dlhodobej integrácie utečencov by išlo o možnosť zabezpečenia etablovania firiem a iných podnikajúcich spoločností z územia Ukrajiny na územie Slovenska. Išlo by o ukrajinské spoločnosti s počtom zamestnancov do 500. Web stránka ukraine@sario.sk.

 

 Aktualizácia 22. 04. 2022

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk