Usmernenie k vyhláške 193/2014 o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií

Usmernenie

k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy

 

V zmysle § 11 vyhlášky sa informácie poskytujú elektronicky. Zasielajú sa v termínoch určených vyhláškou na emailovú adresu infoenergy (@) mhsr.sk vo formulároch vytvorených vo formáte Microsoft Excel, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.

Do predmetu emailu vždy uveďte názov vašej organizácie.

Správa podľa § 2 písm. j), § 3 písm. j) by mala obsahovať informácie týkajúce sa kvality a úrovne údržby prenosovej sústavy resp. distribučnej sústavy ako sú napr. výška investícií do údržby sústavy, počet hodín v rámci údržby sústavy, merná poruchovosť – celková, pre poruchy bez poškodenia zariadenia, pre poruchy s poškodením zariadenia, zabezpečovanie údržby – kontinuálne.

Správa podľa § 6 písm. h) a § 7 písm. l) by mala obsahovať informácie týkajúce sa kvality a úrovne údržby prepravnej siete resp. distribučnej siete ako sú napr. výška investícií do údržby siete, vyhodnotenie prevádzky a údržby za predchádzajúci rok, rozsah plánovanej údržby (preventívna, korektívna) na príslušný rok.

 

Formuláre na stiahnutie:

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk