Vývoj kompetencií MH SR od jeho vzniku

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky bolo zriadené dňom 28. augusta 1990. Jeho pôsobnosť a kompetencie prvýkrát definoval zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR. V tom čase bolo MH SR ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky:

 • na uskutočňovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a na realizáciu štátnej hospodárskej politiky vo zverených odvetviach,
 • pre strojársky a elektronický priemysel, pre priemysel ťažby a spracovania rúd a magnezitu a pre verejné práce.

Sídlom ministerstva sa stal objekt Slovchémie v Bratislave na Drieňovej ul. č. 24. (Neskôr tam sídlilo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR).  Prvým ministrom hospodárstva sa 27. 6. 1990 stal Jozef Belcák .

Zákonom č.197/1991 Zb. z 29. apríla 1991, ktorým sa novelizoval zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR sa pôsobnosť rozšírila ministerstva rozšírila na:

 • energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
 • teplárenstvo a plynárenstvo,
 • ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu a pre vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
 • hutníctvo a štátnu službu pre drahé kovy,
 • diaľničné hospodárstvo, civilné letectvo a vodnú dopravu okrem vnútroštátnej riečnej dopravy,
 • spoje.

V marci 1991 sa Ministerstvo hospodárstva SR presťahovalo na Mierovú 19. Od septembra 2017 má rezort sídlo na adrese Mlynské nivy 44/a.

Ďalšia novela zákona č. 347/1990 Zb. z 10. júla 1991 (zákon č. 298/1991 Zb.) previedla na MH SR aj pôsobnosť vo veciach štrukturálnej politiky vo zverených odvetviach zo zrušeného Ministerstva pre hospodársku stratégiu SR. Zároveň však rezort stratil pôsobnosť pre diaľničné hospodárstvo, civilné letectvo a vodnú dopravu okrem vnútroštátnej riečnej dopravy a spoje ktoré prešli na novovytvorené Ministerstvo dopravy a spojov SR.  Do podriadeného vzťahu ministerstva sa dostala Slovenská energetická inšpekcia.

Najvýznamnejšie kompetencie ústredných orgánov štátnej správy zmenila novelizácia zákona č 347/1990 Zb. z 25. augusta 1992 (zákon č. 453/1992 Zb.). Touto novelou na MH SR prešla dovtedajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi z viacerých zrušených ústredných orgánov štátnej správy a to nasledovne: všetky kompetencie z Ministerstva priemyslu SR, z Ministerstva obchodu a cestovného ruchu SR a zo Slovenského banského úradu, kompetencie vo veciach stavebnej výroby a výroby stavebných látok z Ministerstva výstavby a stavebníctva SR a vo veciach drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SR. Táto novela zákona charakterizovala MH SR ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre:

 • priemysel s výnimkou potravinárstva,
 • energetiku, vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
 • teplárenstvo a plynárenstvo, ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu a pre vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
 • hutníctvo,
 • stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok,
 • obchod a cestovný ruch,
 • ochranu a využívanie nerastných surovín, vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
 • hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
 • štátnu službu pre drahé kovy.

Do podriadenosti MH SR popri Slovenskej energetickej inšpekcii pribudli aj Slovenská obchodná inšpekcia a obvodné banské úrady.

Ďalšia novela zákona č. 347/1990 Zb. zo 16. decembra 1992 (zákon č. 2/1993 Z. z.) doplnila pôsobnosť MH SR aj na koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie. 25. marca 1994 sa zákonom č. 83/1994 Z. z. z rozširuje pôsobnosť o ťažbu a úpravu nerudných surovín a mení v prípade obchodu a cestovného ruchu, štátnej služby pre drahé kovy na:

 • vnútorný a zahraničný obchod, cestovný ruch a ochrana spotrebiteľa
 • puncovníctvo a skúšanie drahých kovov

V súvislosti so vznikom Ministerstva výstavby a verejných prác SR, ktorý  umožnila ďalšia novelizácia zákona č. 347/1990 Zb. (zákon č. 74/1995 Z. z. zo 6. apríla 1995), MH SR stratilo pôsobnosť pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok.

Kompetencie MH zostali nezmenené až do vydania nového zákona č. 575/2001 Z. z. z 12. decembra 2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, iba zákonom č. 58/1998 Z. z. z 10. februára 1998, ktorým sa novelizoval zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR nastali zmeny v podriadených orgánoch štátnej správy. Obvodné banské úrady sa nahradili Hlavným banským úradom a doplnil sa Puncový úrad SR.

Od 1. januára 2002 sa zákonom č. 575/2001 Z. z. z 12. decembra 2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy doplnila dovtedajšia pôsobnosť ministerstva o:

 • podporu malého podnikania a stredného podnikania,
 • stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia,
 • ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
 • kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu.

Zákon č.139/2003 Z. z. z 9. apríla 2003 zrušil Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR. K 1. máju 2003 jeho práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov prešli na MH SR. K tomuto dátumu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na MH SR prešli aj kompetencie v oblasti výroby stavebných látok.

Zákonom č. 456/2007 Z. z. z 19. septembra 2007 sa kompetencie v oblasti energetiky rozšírili aj o výkon štátnej správy v oblasti fyzickej ochrany jadrových zariadení, v oblasti podpory podnikania a stratégie podnikateľského prostredia aj na sektory potravinárskej a stavebnej výroby. 

O rok na to zákonom č. 408/2008 z 18. septembra 2008 výkon štátnej správy v oblasti fyzickej ochrany jadrových zariadení prešiel na Úrad jadrového dozoru SR.

Ďalšia zmena kompetencií sa uskutočnila zákonom č. 403/2009 Z. z. zo 16. septembra 2009,  v zmysle ktorého s účinnosťou od 1. novembra 2009 prešiel výkon štátnej správy v oblasti zahraničného obchodu s vojenským materiálom na Ministerstvo obrany SR.

Následne sa kompetencie zmenili zákonom č. 37/2010 Z. z. z 20. januára 2010, ktorým ministerstvu boli s účinnosťou od 1. júla 2010 odňaté kompetencie v oblasti cestovného ruchu. Tie prešli na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR. Do pôsobnosti tohoto rezortu prešla aj podriadená Slovenská agentúra pre cestovný ruch.  Naopak ku doterajším kompetenciám pribudli nové zo zrušeného Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

 • stavebná výroba a stavebné výrobky,
 • tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky,
 • poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu.

Zároveň sa zmenil dovtedajší názov na Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky.

Posledná zmena kompetencií nastala na základe zákona č. 403/2010 Z. z. z 13. októbra 2010, ktorým boli ministerstvu s účinnosťou od 1. novembra 2010 znovu odňaté kompetencie

 • stavebná výroba a stavebné výrobky,
 • tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky,
 • poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu,

ktoré prešli do pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Naopak do pôsobnosti ministerstva sa vrátil výkon štátnej správy v oblasti zahraničného obchodu s vojenským materiálom, doplnili sa kompetencie v oblasti stratégie tvorby a realizácie inovácií  a  riadenie oblasti hospodárskej mobilizácie.

Zároveň sa zmenil názov ministerstva späť na  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk