06. 06. 2018

Téma Smart Cities dominovala aj v poľských Katowiciach

Ako vytvoriť moderné a inkluzívne mestské prostredie v spolupráci s Európskou investičnou bankou – aj to bola téma medzinárodnej konferencie Upgrade Your City, ktorú hostili poľské Katowice. Zástupcovia krajín strednej Európy a južného Balkánu prezentovali svoje skúsenosti a know-how v oblasti Smart Cities.

Generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácii MH SR Miriam Letašiová informovala o prvom dokumente svojho druhu na Slovensku, ktorý sa venuje téme Smart Cities - „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“, ako aj o finančnom mechanizme z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý podporí slovenské inovatívne malé a stredné podniky, ako aj start-upy. Vďaka podpornej schéme získajú firmy a mestá prístup k financiám priamo a výlučne zo štátneho rozpočtu, čím sa podporí pilotné testovanie inovatívnych riešení priamo v praxi. Schéma je realizovaná prostredníctvom dvoch fáz. Prvá fáza je zameraná na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a druhá sa zameriava na podporu implementácie konkrétneho projektu v slovenských mestách.

M. Letašiová poukázala na tri základné odporúčania, ktoré by mestám a regiónom pomohli udržať inteligentný a udržateľný rast. Ide najmä o zodpovedné definovanie priorít mesta alebo regiónu, ktoré by mali byť zahrnuté v ich akčných plánoch, resp. v programoch rozvoja. Dôležitá je aj participácia samotných obyvateľov. Z pohľadu komplexného chápania témy Smart City je nutné motivovať a podporovať zvýšenie záujmu obyvateľov podieľať sa na správe mesta. Tretím odporúčaním je potreba využívania inovácií a odvaha inovovať. Je nevyhnutné, aby mestá a regióny boli otvorené na prijímanie inovatívnych riešení vo všetkých oblastiach mestského rozvoja. Musia vytvoriť podmienky, ktoré motivujú jednotlivých aktérov k vytváraniu inovatívnych nápadov, ako aj iniciovať potrebné partnerstvá s firmami a testovať v praxi pilotné riešenia, ktoré povedú aj k väčším projektom.

 

Odbor komunikácie MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk