16. 12. 2020

EK vydala správu o systéme pozastavení ciel EÚ (obdobie 2017 – 2019)

Správa hodnotí vývoj systému pozastavenia ciel Európskej únie (ďalej colných suspenzií), ktorý vychádza z článku 31 ZFEÚ a existuje viac ako 50 rokov. O colné suspenzie môžu žiadať len podniky na tovary výrobnej spotreby a úspory v rámci systému na dovoznom cle môžu byť značné. Vzhľadom na význam tohto systému pre výrobné odvetvia Únie pri zvyšovaní jeho konkurencieschopnosti, zefektívnení výrobných metód a vytvárania a udržanie pracovných miest v Únii sa GR TAXUD za pomoci skupiny pre otázky colných sadzieb, v ktorej záujmy slovenského priemyslu zastupuje MH SR,  zaviazalo zabezpečiť rovnakú úroveň aj pre budúce potreby a požiadavky výrobných odvetví Únie. V teoretickej časti sú vysvetlené základné dokumenty pre správu a princípy administratívy colných suspenzií, a tiež  teoretické postupy pre  vypracovanie správy. 

V hodnotení členských krajín EÚ je Slovensko vzhľadom na veľkosť ekonomiky celkovo hodnotené na popredných miestach vo využívaní a dovozoch tovarov s colnými suspenziami.  Slovensko je v importe tovarov oslobodených od cla   za sledované obdobie v priemere na šiestom mieste z prvej desiatky krajín  EÚ s objemom dovozu 6 090 mil. €. Do SR  v roku 2019 boli najvyššie hodnotové objemy  dovozu pôvodom z Číny 652 mil. €, Vietnamu 469 mil. €, Kórey 295 mil. € a Malajzie 242 mil. €. 

Najvýznamnejšie dovozné komodity s colnými suspenziami v roku 2019: 

 1. Moduly LCD, ktoré nie sú vybavené dotykovou obrazovkou

 2. Metanol (CAS RN 67-56-1) s čistotou v hmotnosti 99,85 % alebo viac

 3. Automatická hydrodynamická prevodová skriňa (prevodovka)

 4. Bramy a sochory z surovej hliníkovej zliatiny

 5. Časť klimatizačného systému vozidla pozostávajúca z piestového kompresora s voľným hriadeľom s výkonom presahujúcim 0,4 kW, ale nepresahujúcim 10 kW

 6. Ťažké a stredné oleje, ktorých obsah aromátov presahuje ich obsah nearomatických látok, na použitie ako rafinérska surovina, ktoré majú byť podrobené niektorej z operácií v rámci špecifického spracovania uvedeného v doplnkovej poznámke 5 ku kapitole 27

 7. Katalyticky hydroizomerizovaný a odparafínovaný základný olej z hydrogenovaného,

  vysoko izoparafínové uhľovodíky,

 8. Turbínové puzdro turbodúchadla

 9. a 10. OLED moduly podľa špecifikácie 

Informáciu doplňujeme o colné suspenzie, ktoré boli predložené Ministerstvom hospodárstva SR pracovnej skupine pre ekonomické otázky colných sadzieb v roku 2017. Doručených bolo 23 žiadostí (15 žiadostí o nové opatrenia a 8 žiadostí o zmenu existujúcich opatrení), z ktorých 22 obhájilo v príslušných orgánoch EÚ. Očakávaná celková úspora na nevybratom cle vďaka novým opatreniam predstavovala 810 tisíc EUR za rok (predpokladaná dĺžka platnosti suspenzií je 5 rokov, a teda celková úspora na základe nových opatrení môže dosiahnuť až 4 mil. EUR). Očakávaná celková úspora na nevybratom cle vďaka pozmeneným opatreniam predstavovala minimálne 1,9 mil. EUR za rok (čo pri predpokladanej dĺžke platnosti suspenzií 5 rokov predstavuje potenciálnu úsporu viac ako 9,5 mil. EUR). 

Ďalej v roku 2018 bolo ministerstvu doručených 18 žiadostí o nové opatrenia, z ktorých 13 sa podarilo obhájiť v príslušných orgánoch EÚ. Očakávaná celková úspora na nevybratom cle vďaka novým opatreniam predstavovala 370 tisíc EUR za rok (predpokladaná dĺžka platnosti suspenzií je 5 rokov, a teda súhrnná úspora slovenských žiadateľov na nevybratom cle môže na základe žiadostí podaných v roku 2018 dosiahnuť až 1,85 mil. EUR). 

V roku 2019 sme obhajovali žiadosti  12 žiadostí o colné suspenzie slovenských podnikateľských subjektov ,  z ktorých jedna nebola schválená a schválené žiadosti  od 01.07.2019 predstavujú potenciálnu úsporu vo výške 3,2 mil. € za rok na výške nevybratého cla. 

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk