27. 03. 2020

Európska cena za podporu podniakania - prihláste sa!

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) pomáha pri vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikania. Zvyšuje povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, povzbudzuje a inšpiruje potenciálnych podnikateľov.

Ako sa zapojiť? 

Medzi oprávnené subjekty patria podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny a obce, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešných projektoch zameraných na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

STIAHNITE SI FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE, a tiež PRACOVNÚ PRÍRUČKU

EEPA je príležitosťou pre MSP, verejné orgány a verejno-súkromné partnerstvá z rôznych členských štátov EÚ, aby predložili svoje najviac nápadité a najúspešnejšie projekty na podporu podnikania a malé a stredné podniky (MSP) v šiestich súťažných kategóriách: 

  • podpora podnikateľského ducha
  • investovanie do podnikateľských zručností
  • podpora podnikateľského prostredia
  • podpora internacionalizácie podnikania
  • podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov
  • zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých.

Súťaž má dve výberové kolá. 

Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Každá krajina vyberie najlepších národných víťazov, a tí budú potom súťažiť na európskej úrovni. Zároveň dostanú pozvánku s preplatením cestovných a ubytovacích nákladov na slávnostné odovzdávanie cien počas konferencie SME Assembly v novembri 2020 v Berlíne.

Termín na podanie prihlášok do národného kola súťaže: 5. jún 2020 (piatok) do 14:00.

Viac informácií o súťaži nájdete tu: https://www.npc.sk/sk/aktuality/prihlaste-svoje-projekty-do-europskej-ceny-za-podporu-podnikania/

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk