08. 02. 2017

Interreg Europe – peniaze pre regióny

Projekty Interreg Europe prispievajú ku vzniku inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy v súlade so stratégiou Európa 2020. Cieľom je prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi regiónmi zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja.

Programová oblasť zahŕňa 28 členských štátov EÚ, Nórske kráľovstvo a Švajčiarsku konfederáciu. Program Interreg Europe je jediným programom otvoreným všetkým regiónom EÚ, kde projektové partnerstvo pokrýva širokú geografickú oblasť rozprestierajúcu sa za tradičné oblasti cezhraničnej a transnacionálnej spolupráce.

 

Program sa  zameriava na zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja a rovnako prispieva k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Prostredníctvom podpory celoeurópskej spolupráce povzbudí regionálne a miestne orgány, aby vnímali interregionálnu výmenu ako podporný prostriedok ich rozvoja prostredníctvom využitia cudzích skúseností. Takýmto spôsobom môžu byť úspešné skúsenosti rozšírené po celej Európe.

 

Interreg Europe pokrýva  4 tematické ciele, a to:

 

-  posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;

 

-  posilnenie konkurencieschopnosti MSP;

 

-  podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a

 

-  ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

 

 
Už v poradí tretia verejná výzva na predkladanie projektov Interreg Europe bude prebiehať v období od 1. marca do 30. júna 2017.

 

Aby sa slovenskí partneri kvalifikovali pre zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), musia byť verejnými orgánmi, subjektmi riadenými verejným právom (smernica 2014/24/EU, článok 2(1)), alebo súkromnými neziskovými subjektmi.

 

V programe Interreg Europe sú oprávnené projektové činnosti spolufinancované z ERDF vo výške 85 %, resp. 75% v závislosti od statusu partnerskej organizácie. Zvyšné finančné prostriedky musia byť poskytnuté samotnými partnermi.

 

Program funguje na princípe refundácie, tzn. že každý projekt musí uhrádzať svoje činnosti z vlastného rozpočtu až do predloženia vyúčtovania výdavkov. Partneri z iných ako členských štátov EÚ sa môžu zúčastňovať na projektoch, pokiaľ ich účasť bude financovaná z ich vlastných zdrojov.

 

Zhodnotiť relevantnosť a kvalitu Vášho projektového zámeru Vám pomôže interaktívny on-line nástroj programu Interreg Europe.
 
V prípade, že Váš projektový zámer je na dobrej úrovni, môžete sa podeliť o projektovú myšlienku v rámci Interreg Europe komunity, alebo požiadať jedenkrát o individuálne zhodnotenie Vášho návrhu zo strany riadiaceho orgánu/spoločného sekretariátu.
 
Vhodnou možnosťou na získanie ďalších informácií o 3. výzve programu a na získanie kontaktov so zahraničnými partnermi bude podujatie „Europe, let's cooperate!“. Pôjde o fórum medziregionálnej spolupráce, ktoré sa bude konať na Malte v dňoch 22.-23. marca 2017. Účastníci tu budú mať možnosť zúčastniť sa na praktických seminároch zameraných na prípravu projektového návrhu, získať odpovede na svoje otázky priamo od zástupcov programu a nadviazať kontakty s ostatnými účastníkmi podujatia s možnosťou ďalšej spolupráce.  

 

Všetky informácie o programe a pripravovanej výzve nájdete na webovej stránke www.interregeurope.eu.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk