05. 10. 2020

MH SR pripravuje transpozíciu smernice o OZE, do procesu zapája verejnosť

MH SR pripravuje transpozíciu smernice o OZE, do procesu zapája verejnosť

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje transpozíciu novej smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. 

Odborná verejnosť sa môže do tohto procesu zapojiť už v jeho počiatočnej fáze, a to formou zaslania podnetov na zmenu legislatívy, ktoré napomôžu implementovať ustanovenia európskej smernice 2018/2001 do príslušnej národnej legislatívy, predovšetkým do zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a do zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 

Ministerstvo hospodárstva SR týmto vyzýva zainteresované subjekty k zaslaniu svojich podnetov na emailovú adresu red2@mhsr.sk v termíne do 22. októbra 2020.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk