18. 04. 2018

MH SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR 18. apríla 2018 vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky spolu vo výške 36 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Cieľom vyhlásených výziev je podporiť výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a výskumných organizáciách a tiež podporiť aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť v súlade s nasledujúcimi doménami inteligentnej špecializácie: 

  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,

  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. 

Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení. V rámci výziev môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty s realizáciou na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

V rámci výziev sú k dispozícii prostriedky spolu vo výške 36 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 200-tisíc eur.

Hodnotenie žiadostí bude prebiehať v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých dvoch  hodnotiacich kôl sú naplánované na 29. júna a 31. augusta 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené, teda k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.   

S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov sú aj tieto výzvy vyhlásené v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušene prebieha aj predkladanie jednotlivých príloh. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, t. j. preukazovať splnenie podmienok, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výziev je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Všetky potrebné informácie ohľadom vyhlásených výziev môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu v časti https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.  

Výzva svojím zameraním na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Výskum a inovácie 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, prostredníctvom ktorého sa má, okrem iného, dosiahnuť aj zvýšenie miery konkurencieschopnosti podnikov.

 

MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk