31. 10. 2017

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu posudzovania zhody výrobkov a zavádzania systémov manažérstva v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 31. októbra 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).

Cieľom výzvy je podporiť podniky, ktoré posúdením zhody výrobkov alebo budovaním a postupným zavádzaním systémov manažérstva podľa príslušných noriem poskytnú svojim súčasným a potenciálnym obchodným partnerom uistenie o kvalite procesov v podniku, ako aj uistenie, že ich produkty sú v súlade s príslušnými technickými normami. Získaním certifikátu alebo posúdením zhody výrobkov zvýšia tieto subjekty svoju konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť nielen na slovenskom trhu.

Podporu v rámci výzvy môžu získať projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. K dispozícii sú prostriedky vo výške 4 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 100 000 eur, minimálna výška je 10 000 eur. Maximálna intenzita pomoci je 70 % z celkových oprávnených výdavkov, resp. 85 % v prípade, že sa projekt uskutoční na území najmenej rozvinutého okresu.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú mikro-, malé a stredné podniky registrované na území SR, zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré ku dňu predloženia žiadosti existujú minimálne 3 roky. Zároveň musia mať žiadatelia ku dňu predloženia žiadosti zapísané v predmete podnikania minimálne 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti: 

  • minimálne jedno z oprávnených odvetví (v členení podľa SK NACE kódov uvedených vo výzve) v prípade realizovania aktivity A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva (ďalej len „aktivita A.“) alebo

  • všetky činnosti v súlade so zameraním projektu (v členení podľa SK NACE kódov uvedených vo výzve) v prípade realizovania aktivity B. Posúdenie zhody výrobkov (ďalej len „aktivita B.“) alebo

  • minimálne jedno z oprávnených odvetví (v členení podľa SK NACE kódov uvedených vo výzve) a zároveň všetky činnosti v súlade so zameraním projektu v prípade realizovania aktivity A. a zároveň aktivity B.

 Žiadosti budú hodnotené v niekoľkých hodnotiacich kolách. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 31. januára, resp. 30. marca 2018. Uzávierky ďalších hodnotiacich kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva bude uzavretá až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.

V záujme minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov sa aj táto výzva  uskutoční v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky a výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh. V súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ už žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými úradmi, ktoré si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ako napr. test úplnosti projektu, ktorý ma pomôcť žiadateľom minimalizovať formálne nedostatky projektu.

Výzva svojím zameraním na podporu zavádzania systémov manažérstva a posudzovania zhody výrobkov, ktoré sú častokrát požadované zo strany národných alebo nadnárodných odberateľov ako uistenie o kvalite procesov a produktov spoločnosti žiadateľa, prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Výskum a inovácie 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.  Jeho snahou je dosiahnuť zlepšenie spolupráce a prepojenia domácich MSP s dodávateľmi pre veľké nadnárodné spoločnosti a zvýšenie počtu spoločností, ktoré sa zapoja do hodnotových výrobných reťazcov alebo sa posunú na vyššiu úroveň dodávateľského rebríčka nadnárodných spoločností.

Viac informácií ohľadom požiadaviek vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalším podmienkam poskytnutia príspevku môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

 

Pozn.: Pre posúdenie zaradenia okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov je rozhodujúci zoznam vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnený na webovom sídle ústredia, a to za posledný dostupný mesiac predchádzajúci termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk