06. 12. 2022

MH SR vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice. Ide o výzvu, ktorá predstavuje nasledovníka zrušenej výzvy s kódom 01I02-26-V02, v rámci ktorej budú oprávnenými projektami výhradne projekty zamerané na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc (projekty typu A podľa pôvodnej výzvy s kódom 01I02-26-V02) s nezmenenou alokáciou pre tento typ projektov vo výške 10 mil. eur. Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu.

Výzva bude vyhlásená do 11. januára 2023 a je určená pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré ku dňu predloženia žiadosti vlastnia a prevádzkujú bioplynovú stanicu vyrábajúcu elektrinu, ktorá je predmetom realizácie projektu.

Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodín výroby elektriny alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodín výroby elektriny, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 mil. eur. Projekty môžu byť realizované na celom území SR. Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory nákladová efektívnosť.

Všetky schválené projekty musia zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, podporené tak budú iba projekty spĺňajúce požiadavky legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia ako aj ostatnej relevantnej legislatívy. 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk