07. 10. 2022

MH SR zverejnilo zmenu č. 1 výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR

MH SR zverejnilo zmenu č. 1 výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice, ktorá nadobúda účinnosť 7. októbra 2022.

Zmenou č. 1 výzvy sa v plnom rozsahu nahrádza:

- znenie výzvy,

- príloha č. 2 výzvy - Zoznam a popis dokumentácie žiadosti,

- príloha č. 4 výzvy - Kritériá zabezpečenia súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“,

- formulár žiadosti o prostriedky mechanizmu,

- znenie vzorovej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Zmenou č.1 výzvy zároveň dochádza k doplneniu záväzného formuláru prílohy č. 1 žiadosti - Projektový zámer modernizácie/transformácie bioplynovej stanice.

Zmenou č. 1 výzvy zároveň dochádza k predĺženiu trvania výzvy. Termín uzavretia výzvy sa posúva z 31. októbra 2022 na 30. novembra 2022.

Zmena č. 1 výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk