03. 05. 2022

Národný informačný deň programu Interreg Europe 2021-2027

Podujatie zamerané na predstavenie nového programového obdobia, možností čerpania finančných prostriedkov na projektovú spoluprácu, ako aj prebiehajúcu 1. verejnú výzvu na predkladanie projektov sa uskutočnilo dňa 10. mája 2022.

V rámci programu jednotlivé témy podľa programu predstavili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR ako i Spoločného sekretariátu programu v Lille, FR.

Prostredníctvom on-line prezentácií mali  možnosť jednotliví zástupcovia štátnej, verejnej správy a samosprávy, ako aj univerzít a neziskových organizácii získať potrebné informácie ako znižovať rozdiely v úrovni rozvoja, rastu a kvality života v regiónoch prostredníctvom zdieľania osvedčených postupov a učenia sa. 

Prezentácie v zmysle programu sú dostupné na webovom sídle rezortu.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk