01. 04. 2019

Nová e-publikácia o obehovom hospodárstve

Ak  niekoho zaujíma téma obehového hospodárstva  a chce poznať aj  konkrétne príklady environmentálne vhodných riešení, tak práve to nájde v novej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenka.

Publikácia vznikla v spolupráci Slovenskej agentúry životného prostredia a Ministerstva životného prostredia SR. Prispeli do nej aj odborníci z rezortu hospodárstva. Publikácia je dvojjazyčná: slovensko-anglická. Zverejnená je na http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/publikacie. PDF aj on-line verzia je na: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/9202 a https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/9265.

Jednotlivé kapitoly sú členené podľa oblastí európskeho rámca na monitorovanie pokroku pri zavádzaní princípov obehového hospodárstva: výroba a spotreba, odpadové hospodárstvo, druhotné suroviny, konkurencieschopnosť a inovácie. Kniha poskytuje prístupnou formou informácie zamerané na popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj tretieho sektora, príklady dobrej praxe a aj  projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk