29. 03. 2018

Oznámenie o zverejnení návrhu strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ a informácia o ich verejnom prerokovaní

 Oznámenie o zverejnení návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu
s celoštátnym dosahom „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ a informácia o ich verejnom prerokovaní

Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR  a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

  • Návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“
  • Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom

Písomné stanoviská verejnosti k strategickému dokumentu a k správe o hodnotení strategického dokumentu je možné predkladať do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia na nižšie uvedené adresy:

 

Ministerstvo hospodárstva SR                                 

Odbor priemyselného rozvoja                                

Mlynské nivy 44/a                                                        

827 15 Bratislava 212                                                    

andrea.farkasova@mhsr.sk     

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra č. 1

812 35 Bratislava

gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

 

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 o 14:00 hod.
na Ministerstve hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, v zasadacej miestnosti č. 21. 

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Ministerstve hospodárstva SR, Odbor priemyselného rozvoja, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese andrea.farkasova@mhsr.sk).

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk