19. 12. 2023

Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE–prečerpávacie vodné elektrárne, stacionárne batériové systémy

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) SR dnes (19. decembra 2023) zverejnilo výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) SR zverejnilo Výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy.

Cieľom výzvy je zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE prostredníctvom podpory modernizácie prečerpávacích vodných elektrární a výstavby nových zariadení na uskladnenie elektriny - stacionárne batériové systémy, ktoré slúžia na zvýšenie dostupného objemu služieb výkonovej rovnováhy podľa aktuálnej potreby elektrizačnej sústavy spôsobené stochastickým charakterom výroby elektriny z OZE, a to aj pomocou uskladnenia prebytkov elektriny vyrobenej z OZE.

Výzva bude vyhlásená do 28. marca 2024 a je určená pre subjekty, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti prevádzkovateľom existujúcej funkčnej prečerpávacej vodnej elektrárne (relevantné pre projekty zamerané na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne) alebo pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka (relevantné pre projekty zamerané na výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny - stacionárny batériový systém).

Podporené môžu byť projekty zamerané na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW alebo projekty zamerané na výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny - stacionárny batériový systém (inštalovaný výkon nového stacionárneho batériového systému musí byť minimálne na úrovni 0,1 MW. Nominálna hodnota kapacity (MWh) nového stacionárneho batériového systému musí byť rovná alebo vyššia ako nominálna hodnota inštalovaného výkonu nového stacionárneho batériového systému (MW).

Maximálna výška podpory na projekt zameraný na výstavbu nového stacionárneho batériového systému s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW nesmie presiahnuť 12 000 000 eur.

Maximálna výška podpory na projekt zameraný na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW nesmie presiahnuť 12 000 000 eur.

Maximálna výška podpory na projekt zameraný na výstavbu nového stacionárneho batériového systému s inštalovaným výkonom do 1 MW nesmie presiahnuť 850 000 eur.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory nákladová náročnosť.

Všetky schválené projekty musia zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, podporené tak budú iba projekty spĺňajúce požiadavky legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj ostatnej relevantnej legislatívy.

 

Tlačový odbor MH SR  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk