03. 09. 2020

Pozvánka na informačný webinár pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc II

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozývajú na informačný webinár zameraný na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc“, ktorý sa uskutoční  dňa 16. 9. 2020 o 10.00 hod.

Na webinári, ktorý organizuje SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, sa bude hovoriť nielen o formálnych náležitostiach výzvy a podmienkach poskytnutia dotácie, ale aj o tom, ako žiadosť vyplniť, čo je nevyhnutné vedieť a ako správne podať žiadosť. Účastníci budú taktiež informovaní, ako bude vykonávateľ postupovať v prípade, ak v žiadosti a jej prílohách identifikuje nezrovnalosti.

Webinár je určený pre potenciálnych žiadateľov o dotáciu, a to zástupcov obcí, miest a VÚC a nimi zriadených organizácií a taktiež pre podnikateľov.  

Obce, mestá, VÚC a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na svoj projekt, 5 % musia byť ich vlastné zdroje. Minimálna výška dotácie je stanovená na 2 500 EUR. V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000 EUR. Podnikatelia, ktorí majú záujem, môžu získať dotáciu vo výške 50 % sumy na svoj projekt, minimálne však 2 500 EUR a maximálne 9 000 EUR.

Cieľom výzvy, ktorá bola vyhlásená 31. júla 2020, je razantnejšia podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. V druhom kole výzvy je vyčlenených 650 000 EUR a žiadosti bude možné podávať od 2. septembra do 30. novembra 2020.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda Slovenskej republiky, sa avizovaný informačný seminár bude konať formou on-line prenosu prostredníctvom aplikácií Microsoft Teams, Webex alebo Zoom.

Účasť na webinári je nutné potvrdiť najneskôr do 9. septembra 2020 zaslaním e-mailovej správy na adresu: stanice@siea.gov.sk s uvedením textu „Webinár_16_9_2020“.

Podrobnejšie informácie k výzve sú zverejnené na webovom sídle www.siea.sk, kde sú k dispozícii aj odpovede na najčastejšie otázky a stručné zhrnutie najdôležitejších podmienok.

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk