03. 04. 2018

Program Interreg Europe - možnosť zapojiť sa do IV. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí v programovom období 2014-2020

Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projekt v období od 7. mája do 22. júna 2018 prostredníctvom online systému.

Oprávnenými subjektmi na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú verejné orgány, orgány riadené verejným právom a súkromné neziskové orgány.

Slovenskí partneri môžu prostredníctvom projektovej spolupráce nadobudnúť know-how v implementácii politík a programov regionálneho rozvoja cez výmenu skúseností, osvedčených postupov a vzdelávania sa v oblasti tvorby politík.

Vyhlásená verejná výzva bude pokrývať opäť všetky tematické ciele:

  • výskum, technologický vývoj a inovácie

  • konkurencieschopnosť MSP,

  • nízkouhlíkové hospodárstvo  

  • životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov.

Žiadatelia môžu využiť na overenie relevantnosti projektového zámeru pre čerpanie prostriedkov z programu Interreg Europe aj interaktívny nástroj www.interregeurope.eu/self-assessment/

Aplikačný balík dokumentov pre vyhlásenú výzvu bude čoskoro zverejnený na www.interregeurope.eu/apply/

Bližšie informácie o programe spolupráce získate na www.interregeurope.eu alebo www.mhsr.sk/eu-a-fondy/europska-uzemna-spolupraca/interreg-europe-2014-2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe zároveň dáva opätovne do pozornosti možnosť individuálnych konzultácii k projektovým zámerom. Termín je možné si dohodnúť elektronicky na interregeurope@mhsr.sk alebo telefonicky na 02/4854 5019.

 

MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk