06. 06. 2019

Schéma minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje Schému minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji (ďalej len „schéma").  

Cieľom pripravovanej pomoci poskytovanej podľa tejto schémy bude zníženie energetickej náročnosti podnikov a zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch prostredníctvom podpory realizovania opatrení energetickej efektívnosti na území Bratislavského samosprávneho kraja na základe opatrení navrhnutých v energetickom audite.

Jednou z podmienok úspešnosti v rámci pripravovanej  výzvy bude energetický audit vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie pomoci nesmie byť starší ako 4 roky.

Indikatívna výška nákladov plánovaných v rámci schémy na rok 2019 je 670 000 EUR.

Príjemcom pomoci podľa tejto schémy budú podniky podľa článku 107, ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.

Intenzita pomoci poskytnutá jedinému podniku podľa tejto schémy nesmie presiahnuť 50 % pre mikro, malé a stredné podniky a 45 % pre veľké podniky.

Podrobné podmienky pre podanie žiadosti o poskytnutie pomoci, zverejní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo  výzve na predkladanie žiadostí na svojej webovej stránke v priebehu
3. štvrťroku 2019. Vykonávateľom schémy bude Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk