21. 12. 2021

Unikátne výstupy spoločného slovensko–izraelského projektu v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Spoločný projekt slovenskej spoločností Stella Group s.r.o. a izraelského partnera Agamit Ltd. zameraný na vývoj systému na monitorovanie porúch plastových potrubí po dvoch rokoch realizácie dospel do hodnotiacej fázy. Záverečná oponentúra projektu sa uskutočnila 15. decembra 2021. Projekt svojim zameraním  reaguje  na negatívne  dôsledky otepľovania, znečisťovania životného prostredia, zvyšovania priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, ktoré sa premietajú  do stúpajúcej spotreby vody a jej ceny.

Cieľom projektu, ktorý získal podporu z programu  Inovácie pre Slovensko a Izrael, bol výskum a vývoj nového unikátneho prototypu zariadenia, ktoré umožňuje predikciu a detekcie porúch plastových potrubí od výroby, cez dopravu až po ich uloženie. Táto nová metóda merania, nové meracie zariadenie, ako aj nový spôsob vyhodnocovania nameraných dát významne zlepšuje existujúce spôsoby monitoringu, čo jednoznačne prispieva k zabráneniu únikom kvapalín z potrubia a tým nielen k šetreniu finančných nákladov, ale aj k ochrane životného prostredia. Zo štatistík vyplýva, že najväčší podiel na stratách vody vo vodovodnej sieti majú skryté úniky vody z potrubí, ktoré môžu dosiahnuť až 30 %. Preto sa v súčasnosti menia staršie typy potrubí za novšie plastové, často viacvrstvové.

„Som hrdý na to, že Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra podporili realizáciu unikátneho projektu, ktorý prináša  smart technológiu do sféry ochrany životného prostredia,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Súčasťou výskumu bol vývoj častí komplexného monitorovacieho systému, ktorý zahŕňa aj konštrukciu prototypu a jeho overenie v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach. Odborný oponent projektu prof. Ing. Ján Ilavský pri hodnotení zdôraznil, že výsledky projektu boli podané na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako aj Českej republiky ako dva úžitkové vzory, čo je dôležité z hľadiska ochrany duševného vlastníctva, a to nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v zahraničí.

Štátna pomoc pre slovenských partnerov spoločných inovačných projektov je poskytovaná formou dotácie zo štátneho rozpočtu. Poskytovateľom dotácie v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je pre slovenskú časť projektu Ministerstvo hospodárstva SR, vykonávateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V štáte Izrael je jej partnerom agentúra ISERD (Israeli Industry Centre for R&D). Podporené boli doteraz iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky (nové výrobky, služby a technológie) premietnuté do výstupov duševného vlastníctva, ktoré majú komerčné využitie.


Viac info nájdete na: https://www.siea.sk/unikatne-vystupy-spolocneho-slovensko-izraelskeho-projektu-v-oblasti-priemyselneho-vyskumu-a-experimentalneho-vyvoja/

 

SIEA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk