22. 11. 2021

UPOZORNENIE: 15. 12. 2021 končí platnosť certifikácie čipovej karty

Dňa 15. 12. 2021 končí platnosť certifikácie čipovej karty Siemens verzia CardOS V4.4 – DSDA ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis (ďalej len „Siemens QSCD“), ktoré sú využívané v rámci informačného systému Licenčné konanie Ministerstva hospodárstva SR.  

Národný bezpečnostný úrad ako orgán dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie eIDAS) rozhodol, že údaje uvedené vo vydaných kvalifikovaných certifikátoch sa ukončením platnosti certifikátu Siemens QSCD stanú neplatnými. 

Na základe metodického usmernenia Národného bezpečnostného úradu k jeho predchádzajúcemu stanovisku musíme pristúpiť k zrušeniu všetkých platných certifikátov, vydaných našou certifikačnou autoritou CA Disig QCA4 nachádzajúcich sa na čipových kartách Siemens QSCD najneskôr k 15.12.2021, aj keď ich platnosť presahuje uvedený dátum. V prípade ich nezrušenia by išlo o správny delikt, za ktorý by sme mohli byť Národným bezpečnostným úradom sankcionovaní.  

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti upozorňujeme všetkých držiteľov certifikovanej čipovej karty Siemens QSCD (tzv. TOKEN), aby si čo najskôr naplánovali výmenu existujúcej čipovej karty s vydaným mandátnym certifikátom za novú, ktorú máme už v súčasnosti k dispozícii. Certifikácia novej čipovej karty ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis bude platná až do 11.6.2028.  

S ohľadom na časovú tieseň Vás týmto vyzývame, aby ste si termín na vyhotovenie nových certifikátov bez meškania zarezervovali na adrese http://licencie.reservanto.sk/ V opačnom prípade nebudete môcť po termíne 15.12.2021 využívať informačný systém Licenčné konanie Ministerstva hospodárstva SR. 

 

Odbor výkonu obchodných opatrení MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk