03. 05. 2022

Upozornenie pre mieste distribučné sústavy – lokálny zdroj

Účelom ostatnej novely zákona č. 309/2009 Z. z. bolo aj zvýšiť informovanosť a transparentnosť na trhu najmä vo vzťahu k pripájaniu lokálnych zdrojov. S týmto cieľom bolo zavedených niekoľko nových povinností pre všetkých prevádzkovateľov distribučných sústav, t. j. aj miestnych distribučných sústav (MDS). 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný v lehote 15 pracovných dní od doručenia žiadosti zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite lokálneho zdroja aj ministerstvu hospodárstva. 

Ministerstvu taktiež prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela údaje o výrobcoch elektriny v lokálnom zdroji a celkovom inštalovanom výkone lokálneho zdroja do 10 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol lokálny zdroj pripojený do distribučnej sústavy. Navyše prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy zverejňujú na svojom webovom sídle voľnú kapacitu pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje a pravidelne ich aktualizujú.

Zatiaľ čo regionálne distribučné sústavy zasielajú ministerstvu predmetné údaje a stanoviská, a na webových stránkach zverejňujú voľnú kapacitu pripojenia, ministerstvo týmto upozorňuje prevádzkovateľov MDS, že sa na nich vzťahujú rovnaké povinnosti.

MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk