27. 12. 2021

Usmernenie k uplatňovaniu práv koncového odberateľa elektriny a plynu v postavení malého podniku

V ostatnom období sa na nás obrátilo viacero koncových odberateľov elektriny a plynu, ktorí deklarujú splnenie zákonných podmienok pre priznanie postavenia malého podniku s právom na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku elektriny a plynu. V niektorých prípadoch sú však týmto koncovým odberateľom zo strany dodávateľov elektriny a plynu prekladané ponuky na uzavretie zmlúv o združenej dodávke elektriny alebo plynu s cenou, ktorá nezodpovedá cene schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre malé podniky.

Malým podnikom je v zmysle § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Rovnakú definíciu malého podniku obsahuje aj zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 3 písm. a) desiaty bod).

Postavenie malého podniku a s tým spojené právo na poskytnutie univerzálnej služby si od 1. januára 2022 môže uplatňovať každý koncový odberateľ elektriny, ktorého spotreba elektriny za kalendárny rok 2021 dosiahla najviac 30 000 kWh a koncový odberateľ plynu, ktorého spotreba plynu za kalendárny rok 2021 dosiahla najviac 100 000 kWh. Malým podnikom nemôže byť domácnosť.

Koncový odberateľ elektriny alebo plynu, ktorý vyššie uvedené podmienky splnil za rok 2021, môže od 1. januára 2022 požiadať svojho dodávateľa elektriny alebo plynu o uplatnenie regulovanej ceny elektriny alebo plynu pre malé podniky. Splnenie podmienok je potrebné dodávateľovi elektriny a plynu riadne preukázať najmä prostredníctvom účtovných dokladov a ďalších dokladov podľa obchodných podmienok dodávateľa. Upozorňujeme na to, že ročná spotreba elektriny a plynu sa u malého podniku posudzuje za všetky jeho odberné miesta, to znamená aj za odberné miesta, do ktorých eventuálne dodáva elektrinu alebo plyn iný dodávateľ.

Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, že pre účely tvorby regulovanej ceny sa za malý podnik považuje koncový odberateľ elektriny a plynu, ktorý dosiahol predpísané ročné spotreby elektriny alebo plynu za rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu cenu, tzn. za rok 2020 (vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z. a vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z.). Právna úprava obsiahnutá vo vyhláške má význam pre predkladanie cenových návrhov a ich schvaľovanie Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, kde sa vyžaduje znalosť relevantných údajov za posledné uzavreté účtovne obdobie, ktorým môže byť len rok 2020. Ako taká preto nemôže byť interpretovaná v rozpore so zákonom. 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk