31. 05. 2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, príp. sa ich táto téma týka.

V Koncepcii kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsobe jej ochrany a obrany je kritická infraštruktúra definovaná ako tá časť národnej infraštruktúry (vybrané organizácie a inštitúcie, objekty, sústavy, zariadenia, služby a systémy), ktorej zničenie alebo znefunkčnenie v dôsledku pôsobenia rizikového faktora spôsobí ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva.

Infraštruktúra v Slovenskej republike je zraniteľná a aj veľmi prepojená.  Neexistuje však dostatočná informačná báza, ktorá detailne mapuje prvky kritickej infraštruktúry v gescii MH SR ako aj mapuje jej vzájomné prepojenia. Z dôvodu neexistencie dostatočnej informačnej bázy KI nie je možné analyzovať hrozby a následky incidentov na prvkoch KI. Táto štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava na návrh vytvorenia Centra ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR, ktorého cieľom bude vytvorenie vyššie spomínanej údajovej základne KI a posilnenie kritickej infraštruktúry z pohľadu zavedenia systému preventívnych opatrení, procesov, metodických nástrojov, nástrojov monitoringu KI a analytických nástrojov pre identifikáciu ,vyhodnotenie hrozieb a následkov incidentov. Uvedením týchto nástrojov do praxe dôjde k zníženiu škôd na hospodárstve SR spôsobených následkami incidentov.

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR“, sa uskutoční v piatok 7. júna 2019 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.

Dokumenty – Štúdia uskutočniteľnosti a CBA, formulár na pripomienkovanie sú k dispozícii v Meta IS na nižšie uvedenom linku.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu:  aurel.ugor@mhsr.sk do 6.6.2019, 10:00 hod.

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu aurel.ugor@mhsr.sk do 5.6.2019 do 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú na adrese: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/dc41ee4e-c41a-4aee-b691-b3a05a8ad2e2?tab=documents

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk