03. 04. 2018

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 27. marca 2018 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií.

Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach.

Výška dotácie je max. 70 % oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 30 %.

Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 50-tisíc eur môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky do 30. apríla 2018.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na: http://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2018

 

MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk